BJÖRKNÄS – Synpunkter angående förslag till Områdesplan för Björknäs och Eknäs i Boo.

Stort behov av en övergripande planering

Det är nödvändigt och bra att arbetet med en övergripande målsättning för utvecklingen och planeringen i Björknäs och Eknäs nu har påbörjats. Behovet är stort och har funnits länge. Förtätningar har under flera år genomförts utan detaljplanering. Dessa och pågående detaljplaneprojekt och bygglovsansökningar har väckt berättigad och stark kritik framför allt från de lokala invånarna men också ifrån oss föreningar, som efterlyst ett övergripande planprogram. När sammanställningar nu gjorts är det intressant att det i områdesplanen kan konstateras att ”Inriktningen för i de pågående detaljplanerna för Björknäs-Värmdövägen och Kocktorpsområdet är inte förenliga med denna vägledning. För att dessa detaljplaner ska vara förenliga med områdesplanen bör de omarbetas.”

Mycket är bra av det som är sammanställt i områdesplanen. Dock finns inga underlag tillgängliga i form av utredningar, inventeringar och bedömningar som brukar vara tillgängliga i samband med remissrundor. De saknas på kommunens projektsida. Enda underlagsdokument är Karaktärsbeskrivning av bebyggelse, kulturmiljö och landskapsbild. Bilaga till områdesplan för Björknäs och Eknäs 2050. Vi saknar naturvärdesinventeringar, fågel-, groddjurs- och fladdermusinventeringar, spridningsanalyser, trafikutredningar, dagvatten- och skyfallsutredningar med flera. Utan faktiska underlag kan vi tyvärr inte ge faktagrundade synpunkter på förslaget till områdesplan.

 

Planinstrumentet områdesplan – varför inte fördjupad översiktsplan eller planprogram?

Vi ifrågasätter att Nacka kommun för planarbetet har valt planinstrumentet områdesplan. Vi finner det också mycket märkligt att kommunen valt att inte skicka ut planförslaget som brukligt är på samråd i en remissrunda. Istället ges möjligheter att genom förslagets presentation på kommunens hemsida lämna synpunkter. En minst sagt ovanlig väg för något så avgörande för den framtida planeringen som ett övergripande program.

Områdesplan är ett begrepp som inte längre används. Det har ersatts av så kallad fördjupad översiktsplan, som remissbehandlas och förankras på samma sätt som översiktsplanen för hela kommunen, det vill säga att såväl samrådshandlingar som utställningshandlingar ställs ut och sänds ut på remiss. En fördjupad översiktsplan anser vi hade varit ett självklart val i detta fall för Björknäs och Eknäs. Planprogram kan också användas för fördjupade studier av begränsade geografiska områden och remissbehandlas i samråd. Nacka kommun har till exempel gjort detaljplaneprogram för Nacka strand och Sydöstra Boo. När programmen har antagits ligger de till grund för kommande detaljplanearbeten.

Stora delar av områdesplanens geografiska område i Björknäs och Eknäs saknar idag detaljplan, som figur 5 i områdesplanen visar. Flera andra delar i planområdet regleras av äldre planer. Kultur- och naturvärden i dessa områden saknar idag ett reglerat skydd. Det kommer de inte heller att få genom den föreslagna områdesplanen utan det är först i samband med en detaljplaneläggning som skyddsbestämmelser kan införas. Utan detaljplaneläggning innebär det att det blir öppet för tolkningar i samband med varje projekt och varje bygg- och marklovsansökan. Det vore en mycket olycklig utveckling. Någon ambition att de planlösa områdena ska detaljplaneras och att områden med gamla planer ska uppdateras så att skyddsvärd miljö med natur och skyddsvärda byggnader ges ett skydd kan inte utläsas i områdesplanen, trots att det huvudsakliga syftet med områdesplanen är att bevara karaktärsdrag och kvaliteter i landskapet och den byggda miljön”. Den detaljplanering som nämns är föranledd av exploatering Större förändringar av be­fintlig fastighets- och bebyggelsestruktur prövas i en ny detaljplan om de bedöms som lämpliga.”

Det är positivt och bra att en medborgardialog har genomförts vid framtagning av förslaget, men utan en remissrunda går man miste om viktiga synpunkter från kommunens olika remissinstanser. Ett program för den fortsatta planeringen i Björknäs och Eknäs bör vara bredare förankrat. Vi föreningar skulle gärna delta i en remissrunda med tillgängliga underlag och ge synpunkter på ett förslag till framtida planering av Björknäs och Eknäs.

 

Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka anser inte att områdesplanen kan antagas.                                                                             

Vi anser att en fördjupad översiktsplan för Björknäs och Eknäs bör formuleras, ställas ut och sändas ut på remiss på gängse vis.

 

 

 

Öppna remissvaret i pdf

 

 

Bild Figur 37 Grönområden och rekreativa värden. Ur Förslag till Områdesplan för Björknäs och Eknäs.