Behandling av personuppgifter enligt GDPR

Så behandlar Boo Miljö- och Naturvänner dina personuppgifter

Här informerar vi om hur föreningen behandlar dina personuppgifter fr.o.m. den 25 maj 2018 då GDPR (General Data Protection Regulation, Dataskyddsförordningen) trädde i kraft. Det innebär bl.a. att vi inte ska behandla fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt, att alla uppgifter om dig är riktiga och att de raderas när de inte längre behövs.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Boo Miljö- och Naturvänner genom styrelsen.

Vilka personuppgifter behandlar föreningen?

I hemdator hos den person i styrelsen som är ansvarig för medlemsförteckningen och på ett USB minne hos samma person sparas grunddata om dig som föreningsmedlem.

I medlemsförteckningen finns endast information om

  • Namn – Namn är angivet så som medlemmarna har önskat. Oftast står det ett namn, ibland två och mer sällan hela familjen.
  • Adress – Några som har e-postadress har valt att inte ange postadressen.
  • Betalningsinformation – Markering om årsavgiften är betald med datum och belopp. Årsvis markering ett antal år bakåt i tiden.
  • E-postadress – För dem som önskar få information från föreningen via e-post.

I ekonomisystemet, som är en onlinetjänst, finns ingen personinformation.

Varför behandlar Boo Miljö- och Naturvänner dina personuppgifter?

Personuppgifter som rör dig som medlem behandlas för att vi ska kunna genomföra vår verksamhet och kunna ge dig information om planerade aktiviteter och ha kontroll på vilka som betalat medlemsavgift.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi är strikta i hanteringen av vår medlemsförteckning, som är den enda vi har med personinformation. Det innebär att dina personuppgifter inte ska vara åtkomliga för fler än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna sköta vårt uppdrag.

Vid föreningens utskick av kommande aktiviteter, vilket görs två gånger per år, levererar ansvarig för medlemsförteckningen till tryckeriet maskinläsbar information om namn och adress på dem som ska ha våra aktivitetsprogram via vanlig post. Tryckeriet adresserar med denna information automatiskt vårt program vid tryckningen. Informationen förstörs av tryckeriet efter användning.

I övrigt skickas ingen information om medlemmarna till andra.

Vilka rättigheter har du?

  • Du har rätt att få reda på dina egna personuppgifter, dvs. vilka personuppgifter det finns om dig.
  • Du har en absolut rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig.
  • Du har rätt till radering och begränsning av dina personuppgifter om de inte behövs i verksamheten. Information om medlemmar, som avslutat sitt medlemskap raderas senast 1 år efter avslut. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade omgående om så önskas, kontakta i så fall styrelsen via mail boom@boonatur.se