Välkommen till Boo Miljö- och Naturvänner!

Vi är en lokal förening som ägnar oss åt miljö- och naturfrågor.

Aktuellt i föreningen

Aktuellt program:

Aktuellt program

ORMINGE – HOTAD NATUR PÅ BERGET ovanför Orminge trafikplats. Söndag 14 april kl 10.00-12.00

Värdefull natur på berget väster om Fågelstigen ovanför Orminge trafikplats är hotad. Föreslagen Detaljplan för Verksamhetsområde Orminge trafikplats innebär bergssprängning och skövling av skog. Naturområdet tjänar som rekreations- och lekområde för bostadsområdet vid Fågelstigen. Föreningarna anser att detaljplaneringen för verksamhetsområdet bör avbrytas och att befintligt naturområde bevaras i sin helhet. Vi gör en vandring i naturen med fokus på vad som ska hända om planförslaget genomförs.
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka och Kerstin Lundén Boo Miljö- och Naturvänner guidar.
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

Läs mer »
Aktuellt program

VAD HETER VÄXTEN? Studiecirkel i artbestämning 16 april – 2 juni 2024

I april startar en studiecirkel i artbestämning. Studiecirkeln vänder sig till dig som vill fräscha upp gamla kunskaper och till dig som vill lära dig artbestämning från grunden.
Vi träffas vid fyra tillfällen; två inomhus i april/maj, då vi bland annat går igenom hur växternas systematik är uppbyggd och hur olika växtdelar benämns och används vid artbestämningen. Sedan två gånger ute i fält i maj/juni, då vi artbestämmer växter efter nycklar i våra floror.

Anmälan senast 2 april till kerstin.lunden.natur@gmail.com                                
Max 12 deltagare. Ingen cirkelavgift. Medlemskap 2024 i någon av föreningarna krävs.
Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner i samarbete med Studiefrämjandet.

OBS! Studiecirkeln är nu fullbokad. 

Läs mer »

Aktuella remissvar mm:

Överklagande / domslut

ORMINGE – Mark- och miljööverdomstolen upphäver beslut om antagen Detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo.

Mark- och miljööverdomstolen ändrar Mark- och miljödomstolens dom och upphäver Kommunfullmäktige i Nacka kommuns beslut den 20 juni 2022 att anta detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83 i Boo, i Nacka kommun. Beslutet kan inte överklagas.
Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka överklagade detaljplanen först till Mark- och miljödomstolen och sedan till Mark- och miljööverdomstolen.

Läs mer »
Så påverkar vi

RAMSMORA – Information om naturvärden i Ramsmora, synpunkter på underlag, kompletterande underlag

Nacka kommun har kompletterat underlagen i anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen angående föreslag till anläggande av fotbollsplaner i Ramsmora.
Sammantaget har Greensways utredning visat att det finns flera viktiga faktorer som gör att anläggandet av fotbollsplaner i Ramsmoraområdet kommer att bli svårt utan dispensansökan från artskyddsförordningen, dispens från biotopskyddet samt tillståndsansökan om vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen.

Läs mer »

Naturvårdsprojekt vi driver

För att öka den biologiska mångfalden och förbättra livsmiljöer för olika växt- och djurarter i våtmarker, vattenmiljöer, i öppna ängs- och betesmarker och i skogsmiljöer driver vi flera naturvårdsprojekt som du kan läsa mer om här:

Röjning av gran i Wiboms trädgård, Kummelnäs, mars 2014.

Är du intresserad av miljö och natur?

Tycker du det är viktigt att värna om naturen i ditt närområde? Är du intresserad av natur- och miljöfrågor och vill du veta mera om allt det levande i naturen? Då är Boo Miljö- och Naturvänner en förening för dig.