Mensättra våtmark

Restaurering av Mensättra våtmark

Boo Miljö- och Naturvänner kontaktade 2012 Miljöenheten på Nacka kommun med förslag om att en förstudie skulle göras för Mensättra våtmark. Vi ansåg att våtmarken hade en stor utvecklingspotential och är en viktig del i Sågsjöns vattensystem och i grönstrukturen i Boo. Den gamla öppna marken i dalgången längs Värmdövägen har trots dikningar och andra åtgärder översvämmats och har successivt utvecklats till våtmark. Den tar emot vatten från omgivande högre terräng och fungerar som översvämningsområde. Genom höjning av vägen och bättre dräneringar har problemen för vägen delvis lösts. 

Föreningen genomförde 2014 en vegetationsbeskrivning på uppdrag av Nacka kommun.

Projektering och restaureringsarbete har finansierats av Nacka kommun. 

Under våren 2022 har åtgärderna i Mensättra våtmark färdigställts för att stärka den biologiska mångfalden genom att förbättra livsmiljön för fåglar, groddjur och insekter. Våtmarken kommer också att fungera som översvämningsyta vid kraftiga regn, bidra till att rena dagvatten och minska övergödningen. Våtmarken är tillgängliggjord med spänger och broar. 

En mindre parkering med infart från Värmdövägen är anlagd.

 

Här kan du läsa mer:

Mensättra våtmark i maj 2015, vy mot öster. Videridån till vänster i bild ger avskärmning mot Värmdövägen.