Mensättra våtmark

Restaurering av Mensättra våtmark

Boo Miljö- och Naturvänner kontaktade 2012 Miljöenheten på Nacka kommun med förslag om att en förstudie skulle göras för Mensättra våtmark. Våtmarken har en stor utvecklingspotential och den är en viktig del i Sågsjöns vattensystem och i grönstrukturen i Boo. Värmdövägen har tidigare haft översvämningsproblem, men genom höjning av vägen och bättre dräneringar har dessa problem delvis lösts. Våtmarken, som ligger lågt och tar emot vatten från omgivande högre terräng, fungerar som översvämningsområde. Syftet med förstudien skulle vara att utreda våtmarkens restaureringsmöjligheter.

Föreningen genomförde 2014 en vegetationsbeskrivning på uppdrag av Nacka kommun.

Projektering och restaureringsarbete finansieras av Nacka kommun. Våren 2022 beräknas restaureringen vara klar.

 

Här kan du läsa mer:

Mensättra våtmark i maj 2015, vy mot öster. Videridån till vänster i bild ger avskärmning mot Värmdövägen.