Naturvårdsprojekt

Boo Miljö- och Naturvänner tar initiativ till olika naturvårdsprojekt och arbetar också praktiskt med naturvårdande insatser i olika projekt. Syftet är att öka den biologiska mångfalden och förbättra livsmiljöer för växt- och djurarter i våtmarker, vattenmiljöer, i öppna ängs- och betesmarker och i skogsmiljöer. Projekten löper ofta över lång tid från idé och planering till verkligt resultat, även om vissa insatser när de genomförs kan ge snabb effekt som trösklingen av Sågsjöbäcken. Fisken svarade bums!

Mensättra våtmark restaurering

Boo Miljö- och Naturvänner kontaktade år 2012 Miljöenheten på Nacka kommun med förslag om att en förstudie skulle göras för Mensättra våtmark, för att utreda våtmarkens restaureringsmöjligheter. Våtmarken har en stor utvecklingspotential och den är en viktig del i Sågsjöns vattensystem och i grönstrukturen i Boo. 

Kommunen har genomfört restaureringen under våren 2022.

Slåtter på Gärdesudden

Sedan 1996 har Boo Miljö- och Naturvänner långsiktigt arbetat för att förhindra igenväxning av den öppna marken, tidigare åkermarken, på Gärdesudden i Kummelnäs. Föreningen har genomfört ett femtiotal arbetsdagar med träd- och slyröjningar samt lieslåtter för att gynna en mångfald av blommande örter och ett rikare insektsliv. 

Syftet att friröja den gamla åkermarken och ge Gärdesudden en större blommande ängsmark är snart uppfyllt!  

Sågsjöbäcken restaurering

År 2010 initierade Boo Miljö- och Naturvänner ett arbete med att restaurera Sågsjöbäcken som rinner från Sågsjön ut i Kummelnäsviken. Målet var att höja den biologiska mångfalden i bäcken och att möjliggöra för kustlevande fisk som gädda att vandra upp i bäcken för att nå våtmarkerna uppströms Lövbergavägen för att leka.

Idag är Sågsjöbäcken ett levande och porlande vattendrag med höga naturvärden! 

Wiboms trädgård upprustning

Einar Wiboms trädgård mellan Solviksvägen och Sågsjön i Kummelnäs var kraftigt igenvuxen av framför allt gran, björk, asp, sälg och hägg, då Kummelnäs Vägförening år 2011 gav Boo Miljö- och Naturvänner i uppdrag att röja och öppna upp för att bevara så många värdefulla arter som möjligt och göra trädgården tillgänglig för allmänheten. 

Idag är trädgården ett välbesökt grönområde med en särskild artrikedom och historia, tillgängligt med nya spänger, broar och stigar!