BJÖRKNÄS – Yttrande över Granskning av Detaljplan Hjortängen, fastigheten Tollare 6:1 m.fl. i Boo

Flera av de punkter, som föreningen framförde åsikter om i samrådsyttrandet, 2023-05-15, har åtgärdats i granskningsversionen.

Sammanfattningsvis anser vi fortsatt att detaljplaneförslagets ambition att skydda planområdets kulturmiljövärden är värdefull.

 

 

Läs granskningsyttrande för Detaljplan Hjortängen

 

 

 

 

Skivlingsvägens villabebyggelse, gatuvy mot väster. Foto Kerstin Lundén.