Remisser

ORMINGE – Yttrande över granskning för Detaljplan Verksamhetsområde Orminge trafikplats i Boo.

Största delen av det värdefulla naturområdet mellan Ormingeleden och Fågelstigen föreslås exploateras för ett verksamhetsområde. Naturområdet har höga naturvärden, det har stor åldersspridning bland tallarna, det är en viktig del i den gröna infrastrukturen i Boo och området är en del i ett större landskap av värdefulla tallmiljöer i Nacka och Stockholmstrakten. Planområdets natur är det enda området för närboendes lek och rekreation och bör bevaras i sin helhet. Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka avstyrker å det bestämdaste förslaget till detaljplan och anser att planeringen av naturområdet omgående ska avbrytas.

Läs mer »

KUMMELNÄS, KVARNSJÖNS UTLOPP – Synpunkter på samråd – Anläggande av utlopp och utbyte av trummor vid Kvarnsjön, i Boo.

Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka har gett synpunkter på samråd gällande anläggande av ett nytt utlopp och utbyte av trummor vid Kvarnsjön i Kummelnäs för att minska översvämningsproblematik för fastigheterna kring sjön.
Kvarnsjön avvattnas genom Kvarnsjöbäcken mot Lövbergaviken, där Lövberga kvarn låg fram till början av 1900-talet. Kvarnsjöbäcken har öppet vatten även vintertid och är en av de säkra lokalerna för strömstare i Boo.
Föreningarna saknar beskrivning av nuläget genom inventeringar av naturvärden i strand- och bäckmiljön och i kulturmiljön samt beskrivning av konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna.
Föreningarna föreslår att kommunen tar ett större grepp på hela natur- och kulturmiljön.

Läs mer »

BJÖRKNÄS, ORMINGE – Synpunkter på tre ansökningar om bygglov för mobiltorn

Nybyggnad av tre mobiltorn med teknikbodar föreslås på tre platser i Boo, på fastigheten Björknäs 1:581 i Björknäs centrum, på fastigheten Tollare 1:3 väster om Ormingeledens korsning med Värmdöleden och på fastigheten Mensättra 1:1 strax söder om Storholmsvägen i Östra Orminge. Boo Miljö- och Naturvänner har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nacka gett synpunkter på ansökningarna.
Föreningarna anser att prövning av lämplig placering måste ta hänsyn till naturvärden på platsen, till stads- och landskapsbild och till samutnyttjande med befintligt mobiltorn för fastigheten Tollare 1:3.

Läs mer »

BAGARSJÖNS UTLOPP – Yttrande över ansökan om avveckling av dikningsföretag samt om tillstånd för vattenverksamhet.

Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka har gett synpunkter på ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för ombyggnad av Bagarsjöns utlopp vid Ekallén och nedanför Fregattbacken i Boo. Föreningarna saknar inventering och beskrivning av naturvärden samt beskrivning av skyddsåtgärder. Föreningarna anser inte att miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, kan godkännas och därför inte att tillstånd för vattenverksamhet kan ges.

Läs mer »