Remisser

ORMINGE – Överklagande av Detaljplan Verksamhetsområde Orminge trafikplats, del av fastigheterna Lännersta 10:1 och Tollare 1:3, i Boo i Nacka kommun.

Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka överklagar till Mark- och miljödomstolen Nacka kommunfullmäktiges beslut 2024-03-18 att anta Detaljplan för Verksamhetsområde Orminge trafikplats, del av fastigheterna Lännersta 10:1 och Tollare 1:3, i Boo i Nacka kommun. Föreningarna yrkar på att antagandebeslutet för detaljplanen upphävs.

Största delen av det värdefulla naturområdet mellan Ormingeleden och Fågelstigen föreslås exploateras för ett verksamhetsområde. Naturområdet har höga naturvärden, det har stor åldersspridning bland tallarna, det är en viktig del i den gröna infrastrukturen i Boo och området är en del i ett större landskap av värdefulla tallmiljöer i Nacka och Stockholmstrakten. Planområdets natur är det enda området för närboendes lek och rekreation. Naturområdet bör bevaras i sin helhet.

Läs mer »

KIL – Yttrande över Anmälan om miljöfarlig verksamhet, fastigheten Västra Ekedal 1:24, Kil, Värmdö kommun.

Frentab AB vill etablera en ny kross- och mellanlagringsyta på fastigheten Västra Ekedal 1:24, Värmdö, nära gränsen till Nacka kommun. Verksamheten beräknas hantera cirka 98 000 ton entreprenadberg per år, på obegränsad tid. Påverkansområdet över land och vatten är mycket stort. Föreningen vidhåller tidigare bedömning och anser att anmälan om miljöfarlig verksamhet bör avstyrkas.

Läs mer »

BJÖRKNÄS – Synpunkter angående förslag till Områdesplan för Björknäs och Eknäs i Boo.

Det är bra att arbetet med en övergripande målsättning för utvecklingen och planeringen i Björknäs och Eknäs nu har påbörjats. Behovet är stort och har funnits länge. Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka anser dock inte att den föreslagna områdesplanen kan antagas. Vi anser att en fördjupad översiktsplan för Björknäs och Eknäs bör formuleras, ställas ut och sändas ut på remiss på gängse vis.

Läs mer »

ORMINGE – Yttrande över granskning för Detaljplan Verksamhetsområde Orminge trafikplats i Boo.

Största delen av det värdefulla naturområdet mellan Ormingeleden och Fågelstigen föreslås exploateras för ett verksamhetsområde. Naturområdet har höga naturvärden, det har stor åldersspridning bland tallarna, det är en viktig del i den gröna infrastrukturen i Boo och området är en del i ett större landskap av värdefulla tallmiljöer i Nacka och Stockholmstrakten. Planområdets natur är det enda området för närboendes lek och rekreation och bör bevaras i sin helhet. Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka avstyrker å det bestämdaste förslaget till detaljplan och anser att planeringen av naturområdet omgående ska avbrytas.

Läs mer »

KUMMELNÄS, KVARNSJÖNS UTLOPP – Synpunkter på samråd – Anläggande av utlopp och utbyte av trummor vid Kvarnsjön, i Boo.

Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka har gett synpunkter på samråd gällande anläggande av ett nytt utlopp och utbyte av trummor vid Kvarnsjön i Kummelnäs för att minska översvämningsproblematik för fastigheterna kring sjön.
Kvarnsjön avvattnas genom Kvarnsjöbäcken mot Lövbergaviken, där Lövberga kvarn låg fram till början av 1900-talet. Kvarnsjöbäcken har öppet vatten även vintertid och är en av de säkra lokalerna för strömstare i Boo.
Föreningarna saknar beskrivning av nuläget genom inventeringar av naturvärden i strand- och bäckmiljön och i kulturmiljön samt beskrivning av konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna.
Föreningarna föreslår att kommunen tar ett större grepp på hela natur- och kulturmiljön.

Läs mer »

BJÖRKNÄS, ORMINGE – Synpunkter på tre ansökningar om bygglov för mobiltorn

Nybyggnad av tre mobiltorn med teknikbodar föreslås på tre platser i Boo, på fastigheten Björknäs 1:581 i Björknäs centrum, på fastigheten Tollare 1:3 väster om Ormingeledens korsning med Värmdöleden och på fastigheten Mensättra 1:1 strax söder om Storholmsvägen i Östra Orminge. Boo Miljö- och Naturvänner har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nacka gett synpunkter på ansökningarna.
Föreningarna anser att prövning av lämplig placering måste ta hänsyn till naturvärden på platsen, till stads- och landskapsbild och till samutnyttjande med befintligt mobiltorn för fastigheten Tollare 1:3.

Läs mer »