BJÖRKNÄS – Yttrande över Samråd för Detaljplan Hjortängen, fastigheten Tollare 6:1 m.fl. i Boo

Sammanfattning av våra synpunkter

Ambitionen att skydda planområdets kulturhistoriska värden är bra, men i detaljplanen måste lösas framför allt frågor kring dagvattenhantering och översvämningsrisker vid skyfall för att detaljplanen ska kunna antagas. Bullerstörningar från Värmdöleden måste lösas med dämpande åtgärder vid Värmdöleden.

I samrådsversionen saknas följande underlag:

  • miljöredovisning
  • dagvattenutredning med skyfallsanalys
  • bullerutredning
  • naturinventeringar

 

Läs samrådsyttrande för Detaljplan Hjortängen

 

 

 

 

Skivlingsvägens villabebyggelse, gatuvy mot väster. Foto Kerstin Lundén.