BJÖRKNÄS, ORMINGE – Synpunkter på tre ansökningar om bygglov för mobiltorn

Boo Miljö- och Naturvänner har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nacka, nedan föreningarna, gett synpunkter på ansökningarna.

 

Fastigheten Björknäs 1:851

Föreningarna anser inte att ansökan om bygglov med föreslagen placering av mobiltornet i Björknäs, fastigheten Björknäs 1:851, kan beviljas. Ett nytt läge för mobiltornet måste tas fram. Hänsyn till stads- och landskapsbilden måste tas.

Det föreslagna mobiltornet är 36 meter högt och placerat högt på berget väster om korsningen mellan Värmdövägen och Sockenvägen mitt i Björknäs centrum. Placeringen är klart olämplig utan hänsyn tagen till närheten till centrum och till Värmdöleden.

 

Fastigheten Tollare 1:3

Föreningarna anser att samutnyttjande med befintligt mobiltorn är att föredra. Det innebär att inte ytterligare intrång i naturmarken görs. Landskapsbilden och vyn från Värmdöleden och Ormingeleden besparas ett förfulande inslag. Samutnyttjande är också av ekonomiska skäl en mer hållbar lösning.

Prövning av lämplig placering måste ta hänsyn till naturvärden på platsen.

Ansökan gäller bygglov för nybyggnad av ett andra mobiltorn i naturmarken vid Palmvägen väster om Ormingeledens korsning med Värmdöleden. Cirka 60 meter ifrån den föreslagna platsen står ett befintligt mobiltorn. Vi finner förslaget anmärkningsvärt eftersom Nacka kommun sedan länge i kommunens egna riktlinjer formulerat att en dubblering av master inte är önskvärd och måste undvikas. Kommunen ska tillse att olika operatörer kan använda samma torn.

 

Fastigheten Mensättra 1:1

Föreningarna anser att prövning av mobiltornets läge måste göras utifrån naturvärden på platsen. Föreningarna kan medverka vid bedömning i fält av lämpligt läge.

Ansökan gäller bygglov för nybyggnad av ett 42 meter högt mobiltorn med teknikbodar och tillfällig väg i naturmarken söder om Storholmsvägen i Östra Orminge.

Naturområdet har under 2015 inventerats enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar av föreningarna i projektet Små grönområden i Boo. Större delen av skogsområdet söder om Storholmsvägen, inklusive området där bygglov nu söks, bedömdes ha högt naturvärde, naturvärdesklass 2.

 

Läs synpunkter för Fastigheten Björknäs 1:851

Läs synpunkter för Fastigheten Tollare 1:3

Läs synpunkter för Fastigheten Mensättra 1:1

 

 

Mobiltorn i naturområdet norr om Alpstigen i Boo, ett exempel på mobiltorn och teknikbod i naturmark utan framdragning av väg. Foto Kerstin Lundén.