ORMINGE – Överklagande av Detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo.

Till Mark- och miljööverdomstolen.

Begäran om prövningstillstånd och överklagande av Detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, Boo, Nacka kommun.

Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka begär prövningstillstånd och yrkar att Mark- och miljödomstolens dom, Nacka TR P 5132-22 undanröjs och att Nacka kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Volten, fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83 i Boo, Nacka kommun, upphävs.

 

Motiv till prövningstillstånd  

Det finns anledning att tvivla på att Mark- och miljödomstolen dömt rätt och det går inte att bedöma om Mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet:

  • Ändringar har gjorts i detaljplanen efter granskningen i plankartan, planbeskrivningen, miljöredovisningen, gestaltningsprogrammet och i flera utredningar. Dessutom har flera nya utredningar som utgör underlag för bedömning av miljön inom planområdet tillkommit efter granskningen.
  • Detaljplanen innehåller felaktiga planbestämmelser, bestämmelser som inte har stöd i PBL eller som inte uppfyller PBL:s krav på tydlighet.
  • Detaljplanen innehåller vilseledande illustration.
  • Möjligheten att avhjälpa markföroreningar inom planområdet ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv har inte klarlagts i detaljplanen.
  • Förutsättningarna för att omhänderta dagvattnet har inte säkerställts i detaljplanen.
  • En undersökning om betydande miljöpåverkan enligt 5 kap. 11a § PBL och 6 kap. 6 § miljöbalken har inte genomförts.
  • I detaljplanen har kommunen inte visat att platsen är lämplig för ändamålet enligt 2 kap. 2 § PBL avseende trafik, parkering, avfall, risken för hälsa och säkerhet, solbelysning och tillgänglighet vad avser förskolan.

 

Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen:

  • Detaljplanen har inte handlagts enligt kraven i Barnkonventionen vad gäller tillvaratagande av barnens rätt, överväganden mellan barnens intressen och andra intressen samt hörande av barn. Föreningarna anser att det finns ett stort behov av vägledning i hur plan- och bygglagen ska tillämpas i detaljplaneärenden med hänsyn till Barnkonventionens regler.
  • En undersökning om betydande miljöpåverkan har inte genomförts i planarbetet.

 

 

Läs hela överklagandet här

Läs samrådsyttrande, granskningsyttrande och överklagande till Mark- och miljödomstolen genom att klicka på Taggen Volten.

 

Illustration Scharc. Gestaltningsprogram Volten Gisselberg Arkitekter AB 2022-04-26.

Ur vårt överklagande:  Detaljplanen innehåller vilseledande illustration

I gestaltningsprogrammet finns bl.a. en illustration över förskolan från norrsidan. Illustrationen visar en solbelysning från norr som får bilden att se ut som en södersluttning. Illustrationen visar också på uppvuxna träd. Men enligt utredningarna om markföroreningarna kommer marken schaktas bort till ett djup på upp till en meter och ersättas med nya massor. Ingen vegetation kommer att finnas kvar inom området och träd i den storleken som redovisas på bilden kommer inte att finnas på tiotals år.

Illustrationen av förskoletomten är även vilseledande då den inte överensstämmer med förslaget till dagvattenhantering. På delar av det som illustreras som förskolegård med lekyta förslås bl.a. krossdiken som helt förändrar förutsättningarna för förskolegården och barnens utemiljö.