SARVTRÄSK – Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen av Detaljplan för Sarvträsk, fastigheterna Orminge 60:1 m.fl. i Boo, Nacka.

Väl fungerande våtmarker ska skyddas, inte exploateras! Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka står fast vid tidigare hävdade åsikter och har överklagat Nacka kommunfullmäktiges beslut att antaga detaljplanen till Mark- och miljööverdomstolen. Föreningarna yrkar att domstolen upphäver Nacka kommuns beslut att anta detaljplanen. Detaljplanen lever inte upp till plan- och bygglagens och miljöbalkens krav och bör underkännas.

 

Läs hela överklagandet här

 

Läs samrådsyttrande, granskningsyttrande och tidigare överklagande till Mark- och miljödomstolen genom att klicka på Taggen Sarvträsk.