BAGARSJÖNS UTLOPP – Yttrande över ansökan om avveckling av dikningsföretag samt om tillstånd för vattenverksamhet.

Yttrande över ansökan om avveckling av dikningsföretaget ”Boo Lännersta Dikningsföretag av år 1954” samt om tillstånd för vattenverksamhet för Ombyggnation av Bagarsjöns utlopp, i Boo, Nacka.  Målnummer M 4152-22. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Nacka kommun har ansökt om dels avveckling av dikningsföretaget ”Boo Lännersta dikningsföretag år 1954”, dels tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att på fastigheten Nacka Bo 1:608 vid Bagarsjöns utlopp anlägga bl.a. en naturlik sjötröskel samt utföra biotopvårdande åtgärder i vattendraget nedströms Bagarsjön. Verksamheten uppges beröra fastigheterna Nacka Bo 1:605-607, 1:637-641, 1:646-649 samt 1:726-728.

En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har formulerats för ansökan om vattenverksamhet.

I MKB:n konstateras ”Sammantaget bedöms åtgärderna dels bidra till större näringsupptag, vilket kan gynna vattenförekomsten Baggensfjärden, men i Bagarsjön kan den minskade vattenståndsvariationen bidra till minskad biodiversitet och ökad igenväxning.” Här saknar vi ett resonemang om vilka arter som kan tänkas minska respektive öka i Bagarsjön.

Vi saknar också en beskrivning och en inventering av naturvärden vid utloppen, där natur påverkas vid ett genomförande av föreslagen ny sjötröskel och halvtrumma vid utloppet vid Ekallén och tvåstegsdike nedanför Fregattbacken i Trollsjöns naturreservat.

Föreningarna anser inte att miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, kan godkännas och därför inte att tillstånd för vattenverksamhet kan ges. 

 

Ladda ner yttrande i pdf

Ladda ner tidigare samrådsyttrande