SKARPNÄS – Samrådsyttrande över Detaljplan för förtätning av Kummelbergets verksamhetsområde, fastigheten Skarpnäs 5:2 m.fl. i Boo.

Föreningarna har tidigare, 2022-03-22, svarat på samrådet för Detaljplan för utvidgning av Kummelbergets verksamhetsområde, del av Skarpnäs 1:83 och 2:14 m. fl., och inställningen i det remissvaret återkommer här. Föreningarna avstyrkte planförslaget för utvidgning i sin helhet.

Förtätning av verksamhetsområdet är att föredra

En förtätning av det redan etablerade verksamhetsområdet är att föredra före en utvidgning på bekostnad av naturmark trots att en förtätning innebär ökad miljöpåverkan. Det som avgör hur mycket området kan förtätas är hur mycket området och omgivningarna tål i form av ökad miljöbelastning. Vi är medvetna om att efterfrågan på verksamhetslokaler är stor men det får inte bli ett argument för att pressa in fler verksamheter än vad platsen och dess omgivningar, oavsett vilken plats det är, tål i form av miljöbelastning i form av bl.a. buller, dagvatten, föroreningar och trafik. Kummelberget ligger i ett ekologiskt kärnområde i Nacka-Värmdökilen som avsatts som naturreservat vilket ställer extra höga krav på hur verksamhetsområdet kan utvecklas.

 

Sammanfattande synpunkter

  • förtätning av Kummelbergets verksamhetsområde är att föredra framför utvidgning

 

  • planförslaget saknar tydlig vision om Kummelberget som ett grönt och hållbart verksamhetsområde med bl.a. gröna tak och väggar, solceller på taken och mer träd

 

  • för att miljö- och klimatanpassa verksamhetsområdet bör planbestämmelser införas som reglerar områdets miljöpåverkan avseende buller, föroreningar, lukt och ljus, samt krav ställas på grönytefaktor i markanvisningar

 

  • rekommendationerna om att minska belysningens påverkan på fladdermöss samt för artskyddet gällande fåglar måste följas i den fortsatta planeringen

 

  • planhandlingarna är otydliga gällande hur stora påbyggnader planförslaget innebär, detta behöver förtydligas med illustrationer

  

 

 

 

Öppna remissvaret i pdf

 

Bild. Figur 1 i planbeskrivningen. Kartan visar ett flygfoto över planområdet. Röd linje anger planområdets ungefärliga gräns.