ORMINGE – Yttrande över granskning för Detaljplan Verksamhetsområde Orminge trafikplats i Boo.

Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka vidhåller fortsatt de i samrådet framförda åsikterna och avstyrker å det bestämdaste förslaget till detaljplan, vi anser att planeringen av naturområdet omgående ska avbrytas.

 

Platsen är olämplig för exploatering

Utifrån områdets många värden för natur, rekreation och ekosystemtjänster och detaljplanens förödande effekter på dessa värden anser föreningarna att platsen uppenbart inte är lämplig för bebyggelse. De påstådda positiva effekterna av detaljplanen är att ett antal arbetsplatser tillskapas och att flytt av bensinstation möjliggör exploatering av Orminge centrum. Dessa effekter måste ställas mot att oåterkalleliga värden försvinner. Föreningarna menar att en hållbar samhällsplanering inte kan hantera oåterkalleliga värden på det nonchalanta sättet. När avvägningar görs mellan motstående intressen är det ofta kortsiktiga ekonomiska intressen som vinner och de oåterkalleliga värdena som förlorar.

I vårt granskningsyttrande visar vi utifrån kommunens egna utredningar och handlingar varför platsen inte är lämplig för bebyggelse.

 

Sammanfattande synpunkter

  • avbryt planeringen för verksamhetsområde Orminge trafikplats och bevara befintligt naturområde i sin helhet, intakt utan kompromisser
  • naturområdet har höga naturvärden och ligger i ett redan svagt spridningssamband
  • naturområdet tjänar som rekreations- och lekområde för bostadsområdet vid Fågelstigen
  • bergssprängning och skövling av skog utplånar oåterkalleligt livsmiljö för en mängd arter
  • artskyddsutredningens slutsatser är orealistiska
  • planförslaget bryter mot klimatmålen och försvårar att nå Parisavtalet
  • planförslaget har uppenbart en betydande miljöpåverkan

 

Föreningarna avstyrker förslaget till detaljplan och anser att planarbetet omgående ska avbrytas.

 

Öppna remissvaret i pdf

Läs remisshandlingar på kommunens hemsida

 

Visionsbilden ovan visar möjlig utformning av bebyggelsen och stödmurar inom planområdet, vy från trafikplats Orminge. Bild: Cyclomedia/XYZDP   Ur Planbeskrivning Verksamhetsområde Orminge trafikplats. Granskningshandling. (Bilden beskuren.)