ORMINGE – Yttrande över kommunens yttrande över Överklagande av Detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo.

Till Mark- och miljööverdomstolen.

Yttrande över kommunens yttrande över överklagande av detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, Boo, Nacka kommun.

Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka har lämnat kommentarer i följande frågor:

  • Ändring av detaljplanen och utredningar som rör planens genomförbarhet efter granskningen.
  • Felaktiga planbestämmelser, bestämmelser som inte har stöd i PBL eller som inte uppfyller PBL:s krav på tydlighet.
  • Undersökning om betydande miljöpåverkan har inte genomförts.
  • Vilseledande illustration.
  • Avhjälpande av markföroreningarna har inte avhjälpts.
  • Omhändertagandet av dagvattnet har inte säkerställts i detaljplanen.
  • Platsens lämplighet för ändamålet.
  • Risk för hälsa och säkerhet på grund av närheten till kraftledning.
  • Förskolans utemiljö är olämplig, innebär risker för hälsa och säkerhet och uppfyller inte PBL:s krav på tillgänglighet för rörelsehindrade.
  • Kraven i Barnkonventionen har inte uppfyllts.

 

 

 

 

 

Läs hela yttrandet här

Läs samrådsyttrande, granskningsyttrande och överklagande till Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen genom att klicka på Taggen Volten.

 

Illustration Scharc. Gestaltningsprogram Volten Gisselberg Arkitekter AB 2022-04-26.

Ur vårt överklagande och yttrande:  Detaljplanen innehåller vilseledande illustration

I gestaltningsprogrammet finns bl.a. en illustration över förskolan från norrsidan. Illustrationen visar en solbelysning från norr som får bilden att se ut som en södersluttning. Illustrationen visar också på uppvuxna träd. Men enligt utredningarna om markföroreningarna kommer marken schaktas bort till ett djup på upp till en meter och ersättas med nya massor. Ingen vegetation kommer att finnas kvar inom området och träd i den storleken som redovisas på bilden kommer inte att finnas på tiotals år.

Detaljplanen anger en maxhöjd för förskolan på +60 m. Markhöjden vid entrén anges till +48 m vilket innebär att förskolan enligt byggrätten i detaljplanen kan ha en totalhöjd på 12 m vid entrén. Det innebär en möjlighet att bygga upp till 4 våningar mot två våningar som anges i planbeskrivningen och visas i illustrationen. Mot gårdssidan sluttar marken och är som lägst +43 m. Vid byggnaden har inte gården höjdsatts men det kan antas att den är ca 3 m lägre än entrésidan av nivåkurvorna att döma och av höjd på sutterängvåningen. Byggnaden kan alltså enligt detaljplanen ha en totalhöjd på 5 våningar mot den branta gårdssidan. Illustrationen visar emellertid en byggnad med bara 2 våningar mot entrésidan och ett sutterängplan mot gårdssidan.

I solstudien i gestaltningsprogrammet har man utgått ifrån att byggnaden uppförs i 2 våningar med sutterängplan. Detta framgår då samma skuggverkan redovisas i den intilliggande bebyggelsen som har 2 våningar och sutterängplan. I solstudien har inte heller hänsyn tagits till terrängen som varierar kraftigt inom planområdet och att förskolegårdens mark är 3 – 5 m lägre än den solbelysta entrén. Det bör innebära att skuggpåverkan är betydligt större än vad som redovisas i solstudien. Trots det kan man se i solstudien att i stort sett hela förskoletomten kommer att ligga i skugga under hela dagen under vintern och under sommaren en stor del av dagen. Den enda  tid då gården är solbelyst är kl 16 på sommaren, då de flesta barnen har gått hem.

Illustrationen av förskoletomten är även vilseledande då den inte överensstämmer med förslaget till dagvattenhantering. På delar av det som illustreras som förskolegård med lekyta förslås bl.a. krossdiken som helt förändrar förutsättningarna för förskolegården och barnens utemiljö.