ORMINGE – Yttrande över granskningsförslag till Detaljplan för Pylonen, del av fastigheten Orminge 60:1, i Boo, Nacka kommun.

Fem punkthus i sju våningar planeras planeras söder om Myrsjön, mellan Skarpövägen och de befintliga bostadshusen i Orminge. Planområdet ligger i ett svagt samband i Nacka-Värmdökilen och Pylonens flerfamiljshus skulle ytterligare försvaga det gröna sambandet.

Föreningarna anser det föreslagna området är olämpligt för byggnation och avstyrker förslaget till detaljplan.

 

 

Öppna remissvaret i pdf

Läs om Pylonen på kommunens hemsida