ORMINGE – Yttrande över granskningsförslag till Detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo, Nacka kommun.

I september 2013 var alternativa förslag till markförläggning av högspänningsledningarna i Orminge i Boo ute på samråd. Nacka kommun ingick avtal med nätägarna och förband sig till en medfinansiering till markförläggningen av 136 miljoner, en kostnad som kommunen planerar ska täckas genom försäljning av kommunal mark för bostadsbyggande i kraftledningsgatan i områdena Pylonen, Volten och Amperen. I planområdet Volten föreslås cirka 44 radhus och en förskola för cirka 200 barn.

Föreningarna avstyrker förslaget till detaljplan.

 

Sammanfattande synpunkter

– att Skarpnäs naturreservatet omgående ska inrättas 

– att naturmarken i kraftledningsstråket ska lämnas orörd och införlivas i Skarpnäs naturreservat   

– att Skarpnäs naturreservat utökas med Vargskogen

– att förskolans gård planeras efter Boverkets rekommendationer om yta och kvaliteter                                         

– att naturmarken i kraftledningsstråket bör inventeras med avseende på flora och insekter                                                                        

– att det föreslagna detaljplaneområdet Volten är olämpligt för byggnation

 

Öppna remissvaret i pdf

 

s om Volten på kommunens hemsida