SARVTRÄSK – Yttrande över granskning för Förslag till Detaljplan för Sarvträsk, fastigheterna Orminge 60:1 m.fl. i Boo, Nacka.

Föreningarna avstyrker planförslaget att exploatera del av sumpskogen i Sarvträsk.

Vi anser att hela sumpskogen ska bevaras. 

 

Sammanställning av våra synpunkter

–  planen bör hanteras med utökat planförfarande

–  planen utgör betydande miljöpåverkan

–  en naturvärdesinventering för hela Ormingeområdet bör göras

–  en helhetsplan för hela naturmarksområdet Sarvträsk bör göras, eventuellt biotopskydd bör utredas

–  de kumulativa effekterna i denna och övriga planer i programområdet gällande naturvärdena, buller, ljus- och luftföroreningar är inte redovisade

–  artskyddsutredningen är inte trovärdig

–  artskyddsfrågan måste ses över utifrån senare domar både ifrån Mark- och miljööverdomstolen och EU-domstolen

 

 

Öppna remissvaret i pdf 

Naturskyddsföreningen i Nacka Boo Miljö- och Naturvänner – Yttrande Granskning Förslag till Detaljplan för Sarvträsk, fastigheterna Orminge 60.1 m.fl. i Boo, Nacka kommun. 2021-11-18

 

Öppna tidigare samråd i pdf

Boo Miljö- och Naturvänner Naturskyddsföreningen i Nacka Samrådsyttrande Detaljplan för Sarvträsk och Ormingehus, 2018-07-02