ORMINGE – Yttrande över samråd för Detaljplan Verksamhetsområde Orminge trafikplats i Boo.

Ett verksamhetsområde föreslås i naturområdet mellan Ormingeleden och Fågelstigen. Naturområdet har höga naturvärden, har stor åldersspridning bland tallarna vilket är viktigt för att området ska bibehålla sina värden i framtiden, det är en viktig del i den gröna infrastrukturen i Boo och området är en del i ett större landskap av värdefulla tallmiljöer i Nacka och Stockholmstrakten.

Naturområdet är mycket viktigt att bevara i sin helhet då det också är av fundamental betydelse för de närboende.

 

Sammanfattande synpunkter

– avbryt planeringen på verksamhetsområde Orminge trafikplats och bevara befintligt naturområde i sin helhet, intakt utan kompromisser

– naturområdet har höga naturvärden och ligger i ett redan svagt spridningssamband

– naturområdet tjänar som rekreations- och lekområde för bostadsområdet vid Fågelstigen

– bergssprängning och skövling av skog utplånar oåterkalleligt livsmiljö för en mängd arter

– planförslaget bryter mot klimatmålen och försvårar att nå Parisavtalet

 

Föreningarna avstyrker å det bestämdaste förslaget till detaljplan och anser att planeringen av naturområdet omgående ska avbrytas.

 

 

Öppna remissvaret i pdf

Läs remisshandlingar på kommunens hemsida