ORMINGE – Yttrande över samråd för Förslag till bildande av Skarpnäs naturreservat i Boo.

Detta är tredje gången ett förslag till naturreservat i Skarpnäs är på samråd. Det första samrådet hölls 1999, men redan innan det så ingick Skarpnäsområdet bland de skogsområden, som Nacka kommun genom ett principbeslut 1985 skulle pröva som naturvårdsområden. Det har varit en lång och utdragen process med andra ord och Boo Miljö- och Naturvänner välkomnar, att det nu ser ut som att ett naturreservat i Skarpnäs ska bli verklighet.

I stora drag är vi positiva till det föreslagna naturreservatet, men det finns en del punkter vi vill ta upp, som gör att naturreservatet bättre kan uppfylla reservatets syften så som de formuleras i samrådshandlingen.

 

Sammanfattande synpunkter

–  låt naturreservatet följa nuvarande gräns för Kummelbergets verksamhetsområde

–  utöka naturreservatet med Vargskogen

–  slopa förslaget till hundrastområde i naturreservatet

–  ordna fler entréer med parkering till naturreservatet

 

 

Öppna remissvaret i pdf

 

Vittjärn. Foto Kerstin Lundén.