SKARPNÄS – Yttrande över samråd för förslag till Detaljplan för utvidgning av Kummelbergets verksamhetsområde, del av Skarpnäs 1:83 och 2:14 m fl i Boo.

Föreningarna avstyrker förslaget till Detaljplan för utvidgning av Kummelbergets verksamhetsområde. 

Här våra sammanfattande synpunkter.                                                                                                                                          

–  tillåt ingen utvidgning i Kummelbergets verksamhetsområde på bekostnad av naturmark   

–  pröva i stället förtätning och uppdatera miljökraven i gällande stads- och detaljplaner i Kummelbergets verksamhetsområde

  tillåt ingen etablering av stenkross i Kummelbergets verksamhetsområde 

–  oklarheter föreligger kring föreslagen 15 meter bred buffertzon mellan verksamhetsområdet och Skarpnäs naturreservat    

 

 

 

Öppna remissvaret i pdf