ORMINGE – Överklagande av Detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo.

Överklagande av Nacka kommunfullmäktiges beslut att anta Detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo, Nacka kommun.

I Nacka kommun har friytorna för förskolor och skolor successivt minskat både vid nybyggnad och vid utbyggnad av befintliga förskolor och skolor, en utveckling vi föreningar sett under många år och påtalat i flera av våra remisskrivningar. Trots upprepad kritik har vi inte kunnat se någon förändring till det bättre. Den föreslagna förskolan inom planområdet Volten planeras för cirka 200 barn med en friyta på cirka 15 kvm per barn. Boverkets rekommendation för förskolegårdar är 40 kvm friyta per barn och som jämförelse kan nämnas att Göteborgs kommun har i sina riktlinjer satt ambitionen till 35 kvm friyta per barn och Malmö kommun 30 kvm friyta per barn på förskolegårdar.

Det finns idag mycket samlad kunskap och erfarenhet om betydelsen av barns utemiljö och om vikten av en omsorgsfull och god planering av förskolegårdar för barns hälsa och utveckling.

Illustrationen i bild visar tydligt den trängsel som uppstår med 200 barn och deras personal på förskolegården i den antagna detaljplanen för Volten. Mot detta kan vändas att alla barn sannolikt inte är ute samtidigt, utevistelsen måste schemaläggas så att barnen är ute i skift. Kvar står frågan om tillräcklig yta avsatts i detaljplanen, yta lämplig för barns hälsa, lek och utveckling och svaret är nej.

Hur länge kan ambitionen om stordrift för skolor och förskolor tillåtas pågå innan vi får bindande förskrifter eller prejudicerande rättsfall som kan vända utvecklingen?

 

Läs hela överklagandet här

Läs samrådsyttrande och granskningsyttrande genom att klicka på Taggen Volten.