TOLLARE – Undersöknings- och avgränsningssamråd enligt miljöbalken för planerade nya 132 kV markkablar, vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län.

Cirka 640 m luftledning går idag från Sockenvägen genom Tollare naturreservat ner mot Lännerstasundet. Delar av kraftledningen går igenom planområdena för Tollarehöjden och Tollare strand. Medvetenheten om att frågan om kraftledningarnas sträckning måste lösas, har funnits med i hela planläggningen av Tollare. Viss byggnation i detaljplanerna är villkorad med att ledningarna markförläggs. Samrådet berör nytt förslag till markförläggning.

Sammanfattande synpunkter i vårt remissvar:

–  Samrådets kabelalternativ saknar helheltsgrepp.

–  Alternativet tar alltför mycket orörd naturreservatsmark i anspråk.

–  Alternativet förutsätter kulvertering av befintlig bäck.

–  Andra alternativ måste redovisas.

–  Hela ledningssträckan från Sockenvägen bör markförläggas.

–  Vi föreslår markförläggning av kabel längs östra naturreservatsgränsen.

–  Ekologisk kompensation krävs för intrånget i naturreservatet.

 

Öppna remissvaret som pdf

Naturskyddsföreningen i Nacka Boo Miljö- och Naturvänner – Yttrande över samråd för Tollare – Undersöknings- och avgränsningssamråd 2021-05-17