ORMINGE – Yttrande över samråd förslag till Detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo, Nacka kommun

Föreningarna anser

  • att Skarpnäs naturreservatet omgående ska inrättas.
  • att naturmarken i kraftledningsstråket ska lämnas orörd och införlivas i Skarpnäs naturreservat.
  • att naturmarken i kraftledningsstråket bör inventeras med avseende på flora och insekter.
  • att det föreslagna detaljplaneområdet Volten är olämpligt för byggnation.

 

Vi avstyrker förslaget till detaljplan.

 

Öppna remissvaret som pdf

Naturskyddsföreningen Nacka Boo Miljö- och Naturvänner Samrådsyttrande Detaljplan för Volten 2021-02-23