ORMINGE – Yttrande över samråd över förslag till Detaljplan för Amperen, del av fastigheten Orminge 60:1, i Boo, Nacka kommun

Föreningarna anser

  • att Skarpnäs naturreservatet omgående ska inrättas.
  • att naturmarken i kraftledningsstråket ska lämnas orörd och införlivas i Skarpnäs naturreservat.
  • att naturmarken i kraftledningsstråket bör inventeras med avseende på flora och insekter.
  • att det föreslagna detaljplaneområdet Amperen är olämpligt för byggnation.

 

Vi avstyrker förslaget till detaljplan.

 

Öppna remissvaret i pdf

Naturskyddsföreningen Nacka Boo Miljö- och Naturvänner Samrådsyttrande Detaljplan för Amperen 2021-02-23