RAMSMORA – Information om naturvärden i Ramsmora och synpunkter på underlag

Information om naturvärden i Ramsmora, Nacka kommun, och synpunkter på underlag, dnr 58353-2022.

Nacka kommun har nu sammanställt inventeringar och utredningar och gjort en anmälan om samråd enligt enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen i samband med planeringen av fotbollsplaner i Ramsmora.
Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka har tagit del av underlaget som Nacka kommun låtit ta fram och delger länsstyrelsen information om naturvärden i Ramsmora som inte framkommit i underlaget. Föreningarna framför även viktig kritik mot utredningarna.

Sammanfattning

  • Ramsmora har ett intressant insektsliv med stor förekomst av två arter bastardsvärmare samt flera andra indikatorarter på rika hag- och betesmarker.
  • Naturvärdesinventeringen underskattar naturvärdena på de öppna markerna i Ramsmora.
  • Artskyddsutredningen har inte tagit i beaktande häckande hornuggla och förekomst av mindre hackspett.
  • Artskyddsutredningen är ofullständig eftersom påverkan på födosöksområden för stare inte beaktats.

 

 

Läs hela dokumentet här i pdf

 

Läs utredningar och inventeringar här

Naturvärdesinventering av ett område vid Ramsmora, Nacka kommun. Pro Natura juni 2021

Inventering av fåglar samt grod- och kräldjur i Nacka kommun. Geensway 2022-08-01

Inventering av fladdermöss vid Ramsmora – Nacka kommun, 2021. Calluna

Artskyddsutredning för fladdermöss vid Ramsmora, Nacka kommun, 2022. Calluna

Artskyddsutredning för hasselsnok vid Ramsmora, Nacka kommun, 2022. Calluna

 

Bastardsvärmare på kungsmynta i Ramsmora, foto Ronny Fors.