RAMSMORA – Information om naturvärden i Ramsmora, synpunkter på underlag, kompletterande underlag

Information om naturvärden i Ramsmora, Nacka kommun, och synpunkter på underlag, dnr 58353-2022.

Nacka kommun har nu sammanställt inventeringar och utredningar och gjort en anmälan om samråd enligt enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen i samband med planeringen av fotbollsplaner i Ramsmora.
Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka har tagit del av underlaget som Nacka kommun låtit ta fram och delger länsstyrelsen information om naturvärden i Ramsmora som inte framkommit i underlaget. Föreningarna framför även viktig kritik mot utredningarna.

Sammanfattning

 • Ramsmora har ett intressant insektsliv med stor förekomst av två arter bastardsvärmare samt flera andra indikatorarter på rika hag- och betesmarker.
 • Naturvärdesinventeringen underskattar naturvärdena på de öppna markerna i Ramsmora.
 • Artskyddsutredningen har inte tagit i beaktande häckande hornuggla och förekomst av mindre hackspett.
 • Artskyddsutredningen är ofullständig eftersom påverkan på födosöksområden för stare inte beaktats.

 

Läs hela dokumentet här i pdf

 

I februari 2024 har Nacka kommun kompletterat underlagen till länsstyrelsen med Artskyddsutredningar Ramsmora, Nacka kommun, februari 2024, Greensway, se nedan.

Sammanfattningsvis sägs i utredningen: ”Resultaten från Greensways utredning visade att anläggandet av fotbollsplaner i Ramsmoraområdet är förenligt med stora problem. De viktigaste resultaten från utredningen är följande:

 • Även om anläggandet av fotbollsplaner kan anses utgöra ett allmänt intresse (avseende motion och ungas hälsa) bedömer Greensway att anläggandet av fotbollsplaner i Ramsmoraområdet bryter mot hushållningsbestämmelserna i 1–4 §§ samt 6 § i 3 kap. miljöbalken.
 • En art med starkt skydd enligt artskyddsförordningen, hasselsnok (upptagen i rödlistan som Sårbar; VU), förekommer i området. Med Greensways föreslagna skydds- och kompensationsåtgärderna är det möjligt att flytta ormar från anläggningsplatsen, samt förstärka habitatnätverket öster om planområdet. Detta skulle kräva en dispens från artskyddsförordningen. Greensway bedömer att det är möjligt att få en dispens från artskyddsförordningen om exploateringen är kopplat till större samhällsnyttiga projekt, till exempel klimatmål, nationell säkerhet och ökat antal arbetstillfällen. Det är dock oklart om anläggande av fotbollsplaner kan bedömas vara av stor samhällsnytta.
 • En eventuell kulvertering av de befintliga dikena i Ramsmora planområde riskerar att påverka den lokala populationen av den fridlysta arten mindre vattensalamander negativt. Greensway föreslår att flera nya dammar grävs som kompensationsåtgärd, samt att ett system med fångstarmar och en groddjurstunnel installeras i syfte att förstärka den lokala populationen av mindre vattensalamander. Det är troligt att även större vattensalamander kan gynnas av åtgärden.
 • Anläggningens påverkan på hornuggla (upptagen i rödlistan som Nära hotad; NT) bedöms få en negativ påverkan på livsmiljöernas kontinuerliga ekologiska funktion på en lokal skala. Dock kommer kompensationsåtgärderna inriktade på hasselsnok att i det närmaste fördubbla arealen lämplig jaktmark för hornugglor på en lokal skala.
 • Anläggningens påverkan på törnskata (upptagen i bilaga 1 i EU:s Fågeldirektiv) och stare (VU) bedöms få en viss negativ påverkan på livsmiljöernas kontinuerliga ekologiska funktion på en lokal skala. För bägge arterna finns det dock lämpliga födosöksmiljöer i närområdet, och Greensway bedömer att de lokala och regionala populationerna av stare och törnskata inte kommer att påverkas negativt. Därför föreslår Greensway inte några kompensationsåtgärder föreslås.
 • Anläggningens påverkan på mindre hackspett (NT) bedöms inte påverka livsmiljöernas kontinuerliga ekologiska funktion på en lokal skala. Denna bedömning baseras dels på att arten under de senaste 13 åren inte har utnyttjat Ramsmoraområdet som häckningsplats eller födosöksområde, dels på Greensways bedömning att det omgivande landskapet saknar den area lövskog med hög andel död ved som arten kräver. Inga kompensationsåtgärder föreslås.
 • Baserat på den stora arealen av diken i området som kommer att kulverteras bedömer Greensway att en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen inte är tillräcklig. Istället ska Nacka kommun ansöka om tillstånd om vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen. Greensway rekommenderar att en kontrollmätning i fält av medelvattenflödet genomförs innan beslut om fortsatt tillvägagångssätt bestäms.
 • Naturvärden i fem diken och sex åkerholmar, som samtliga omfattas av det generella biotopskyddet, kommer att påverkas negativt om fotbollsplanerna anläggs som planerat. För att hjälpa Nacka kommun med ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna har Greensway sammanställt de viktigaste uppgifterna som krävs för ansökan.
 • Greensway bedömer att spilljus från belysningsarmatur runt fotbollsplanerna kan påverka ugglor och fladdermöss så negativt att ett förbud enligt artskyddsförordningen riskerar utlösas. Vid en eventuell anläggning av fotbollsplaner vid Ramsmora ska belysningen planeras i samråd mellan Nacka kommun, en kunnig fladdermusekolog samt en belysningsexpert så att de negativa konsekvenserna av belysningen blir så små som möjligt.

 

Sammantaget har Greensways utredning visat att det finns flera viktiga faktorer som gör att anläggandet av fotbollsplaner i Ramsmoraområdet kommer att bli svårt utan dispensansökan från artskyddsförordningen, dispens från biotopskyddet samt tillståndsansökan om vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen. Hur bedömningen av dessa dispenser utfaller hos länsstyrelsen är svårt att yttra sig om. Sammantaget bedömer Greensway att en fördjupad lokaliseringsutredning skulle kunna vara ett kostnadseffektivt sätt att finna bättre lämpade platser för fotbollsplanerna än vad Ramsmora är.”

 

Läs utredningar och inventeringar här

Naturvärdesinventering av ett område vid Ramsmora, Nacka kommun. Pro Natura juni 2021

Inventering av fåglar samt grod- och kräldjur i Nacka kommun. Greensway 2022-08-01

Inventering av fladdermöss vid Ramsmora – Nacka kommun, 2021. Calluna

Artskyddsutredning för fladdermöss vid Ramsmora, Nacka kommun, 2022. Calluna

Artskyddsutredning för hasselsnok vid Ramsmora, Nacka kommun, 2022. Calluna

Lokaliseringsutredning av ytor för 11-spelarfotbollsplaner i kommundelen Boo, Nacka kommun, rev 2023-10-26

Artskyddsutredningar Ramsmora, Nacka kommun, februari 2024, Greensway

 

 

Bastardsvärmare på kungsmynta i Ramsmora, foto Ronny Fors.