RAMSMORA – Länsstyrelsen utfärdar förbud för fotbollsplaner i Ramsmoras kulturmarker

Länsstyrelsen utfärdar förbud för fotbollsplaner i Ramsmoras kulturmarker.

Länsstyrelsens motivering till beslutet:

”Brukningsvärd jordbruksmark
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska, vid prövning enligt 12 kap. 6 § miljöbalken av åtgärder som innebär en ändrad användning av mark- eller vattenområden, hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas.

Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av uppgifterna i anmälan att åtgärderna innebär en ändrad användning av mark- och vattenområden och att hushållningsbestämmelserna därmed är tillämpliga.

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Länsstyrelsen gör i denna del följande bedömning.

Fastigheten Ramsmora 1:1 är taxerad som lantbruksenhet och den aktuella marken används idag som betesmark för hästar. De planerade fotbollsplanerna med tillhörande anläggningar kommer att till största del placeras på jordbruksmark och därmed tas en stor del av denna i anspråk.

I praxis framgår att även gräsbärande mark som används för bete och som har förbättrats genom röjning, bearbetning med redskap eller sådd med vallväxter kan utgöra jordbruksmark (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 1 april 2016 i mål nr P 4087-15).

Länsstyrelsen bedömer att marken är att betrakta som brukningsvärd jordbruksmark utifrån läge och beskaffenhet. Mot bakgrund av de anläggningsåtgärder som har beskrivits bedömer Länsstyrelsen även att åtgärden är att betrakta som varaktigt ianspråktagande av marken.

Enligt förarbetena kan väsentliga samhällsintressen vara till exempel att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen (se prop. 1985/86:3 s. 53)

Länsstyrelsen bedömer att fotbollsverksamhet förvisso utgör ett rekreationsintresse men att det inte utgöra ett sådant viktigt rekreationsintresse som innebär ett väsentligt samhällsintresse (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 december 2021 i mål nr P 11755–20).

Eftersom anläggandet av fotbollsplanerna skulle innebära att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk och det inte framkommit att det behövs för att tillgodose något väsentligt samhällsintresse är åtgärden inte förenlig med bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken. 

Natur- och kulturmiljö
Enligt 3 kap. 6 § första stycket miljöbalken ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturvärden. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. Länsstyrelsen gör här följande bedömning.

Det finns till anmälan bilagt flertalet inventeringar och utredningar avseende naturmiljö, arter och kulturmiljö. Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att det i det aktuella området finns höga naturvärden i form av grova ekar, diken, åkerholmar, gammal tallskog och mager gräsmark. Det förekommer vidare flertalet fridlysta och rödlistade arter, däribland hasselsnok och fladdermöss. Anläggandet av fotbollsplanerna innebär att en stor del av naturvärdena går förlorade genom att marken tas i anspråk och genom att omkringliggande naturmark belyses, med negativ påverkan på ovan nämnda arter som följd.

Vidare har området ett högt kulturhistoriskt värde ur både ett lokalt och regionalt perspektiv. Den planerade åtgärden innebär även, enligt Länsstyrelsens bedömning, en skada på kulturmiljön. Länsstyrelsen anser att området utgör en sådan naturmiljö där även kulturmiljön ska beaktas (se Naturvårdsverkets handbok 2001:6, Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, sid. 10).

Mot bakgrund av ovan anförda bedömer Länsstyrelsen att det aktuella området får anses utgöra ett sådant område som enligt 3 kap. 6 § första stycket miljöbalken har betydelse utifrån allmän synpunkt på grund av naturvärdena, kulturvärdena samt värdet för friluftslivet. Vidare bedömer Länsstyrelsen att anläggandet av fotbollsplanerna inte är förenligt med hushållningsbestämmelsen i 3 kap. 6 § första stycket miljöbalken.

Artskyddsdispens och biotopskyddsdipsens
Länsstyrelsen konstaterar att den planerade åtgärden innebär att omfattande skyddsåtgärder behöver vidtas för att förbud enligt artskyddsförordningen inte ska aktualiseras, bland annat avseende hasselsnok och fladdermöss. Vidare krävs det dispens från biotopskyddsbestämmelserna för borttagande av fem åkerholmar och kulvertering av diken. 

Länsstyrelsen kan konstatera att det krävs särskilda skäl för att medge dispens från biotopskyddet för påverkan på diken och åkerholmar. Vidare krävs det för artskyddsdispens enligt 14 § artskyddsförordningen, att dispensen behövs för någon av de skäl som finns uppräknade i bestämmelsen. De uppräknade alternativen är uttömmande. Länsstyrelsen bedömer att om dispens söks med de underlag som förekommer i ärendet, att skäl för att medge dispens inte föreligger.

Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att den valda platsen inte är lämplig i sig för den planerade verksamheten. Länsstyrelsen bedömer därmed att åtgärden inte är förenlig med hänsynsregeln i 2 kap. 6 § miljöbalken om val av plats.

Länsstyrelsen anser att det inte är möjligt att förelägga om sådana försiktighetsåtgärder enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken, så att skadan på naturmiljön begränsas i tillräcklig omfattning.

Vid den avvägning mellan allmänna och enskilda intressen som ska göras innan ett föreläggande eller förbud meddelas enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, anser Länsstyrelsen att det allmänna intresset av att bevara befintliga natur- och kulturmiljövärden väger tyngre än sökandens enskilda intresse av att anlägga fotbollsplaner med tillhörande anläggningar.

Med hänvisning till vad som framförts ovan anser Länsstyrelsen att den anmälda åtgärden ska förbjudas.”

 

– Det har sällan funnits så många skäl till att den valda platsen för fotbollsplaner är olämplig. Det sa vi, Boo Miljö- och Naturvänner, Naturskyddsföreningen i Nacka och Saltsjöbaden m fl föreningar, redan för 3 år sedan när idén presenterades av Nackas politiker och Boo församling, som äger marken.

Nacka kommun har lagt mycket pengar på inventeringar och utredningar för att bekräfta natur- och kulturvärden i Ramsmora. Det är riktigt bra, då finns ett underlag för att gå vidare med de gamla ambitionerna att inrätta ett naturreservat i Ramsmora och skydda ett viktigt område i Nacka-Värmdökilen. Det ser vi fram emot.

Beslutet kan överklagas av Nacka kommun.

 

Läs Länsstyrelsens beslut här:

Länsstyrelsens förbud för anläggande av fotbollsplaner i Ramsmora

 

Läs utredningar och inventeringar här:

Synpunkter på underlag, inventeringar och utredningar, dnr 58353-2022

Naturvärdesinventering av ett område vid Ramsmora, Nacka kommun. Pro Natura juni 2021

Inventering av fåglar samt grod- och kräldjur i Nacka kommun. Greensway 2022-08-01

Inventering av fladdermöss vid Ramsmora – Nacka kommun, 2021. Calluna

Artskyddsutredning för fladdermöss vid Ramsmora, Nacka kommun, 2022. Calluna

Artskyddsutredning för hasselsnok vid Ramsmora, Nacka kommun, 2022. Calluna

Lokaliseringsutredning av ytor för 11-spelarfotbollsplaner i kommundelen Boo, Nacka kommun, rev 2023-10-26

Artskyddsutredningar Ramsmora, Nacka kommun, februari 2024, Greensway

 

För att läsa andra inlägg om Ramsmora klicka på taggen Ramsmora ovan.

 

 

Kulturmarkerna i Ramsmora, foto Kerstin Lundén.