ORMINGE – Överklagande av Detaljplan Verksamhetsområde Orminge trafikplats, del av fastigheterna Lännersta 10:1 och Tollare 1:3, i Boo i Nacka kommun.

Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner yrkar att Mark- och miljödomstolen upphäver Nacka kommunfullmäktiges beslut 2024-03-18 att anta Detaljplan för Verksamhetsområde Orminge trafikplats, del av fastigheterna Lännersta 10:1 och Tollare 1:3, i Boo i Nacka kommun.  

 

Motiv till yrkandet

Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner vill anföra följande motiv för yrkandet:

 1. Detaljplanen och utredningar som rör planens genomförbarhet har ändrats väsentligt efter granskningen.
 2. Detaljplanen innehåller felaktiga planbestämmelser, bestämmelser som inte har stöd i PBL eller som inte uppfyller PBL:s krav på tydlighet.
 3. Detaljplanen innehåller otillräcklig och vilseledande illustration.
 4. Förutsättningarna för att omhänderta dagvattnet har inte säkerställts i detaljplanen.
 5. En behovsbedömning om betydande miljöpåverkan har inte genomförts enligt kraven och en miljökonsekvensbeskrivning borde ha upprättats.
 6. Planen strider mot de grundläggande hushållningsreglerna och felaktig avvägning mellan intressen.
 7. Detaljplanen är i delar otydlig vilket innebär att det inte klart går att utläsa konsekvenserna.
 8. Detaljplanen medför risk för utsläpp av brandfarliga vätskor.
 9. Detaljplanen säkerställer inte förbud enligt Artskyddsförordningen.
 10. Detaljplanens genomförande är inte säkerställt.
 11. Oklarhet i statusen på planhandlingarna.
 12. Hantering av sulfidhaltigt berg har inte säkerställts.

 

 

Läs hela överklagandet i pdf

Läs remissyttranden för detaljplanen genom att klicka på taggen Fågelstigen.

 

Gammal låga av tall på berget ovanför Orminge trafikplats. Foto Kerstin Lundén.