ORMINGE – Mark- och miljööverdomstolen upphäver beslut om antagen Detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo.

Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka överklagade Detaljplan för Volten av flera skäl.

  • Ändring av detaljplanen och utredningar som rör planens genomförbarhet efter granskningen.
  • Felaktiga planbestämmelser, bestämmelser som inte har stöd i PBL eller som inte uppfyller PBL:s krav på tydlighet.
  • Undersökning om betydande miljöpåverkan har inte genomförts.
  • Vilseledande illustration.
  • Avhjälpande av markföroreningarna har inte avhjälpts.
  • Omhändertagandet av dagvattnet har inte säkerställts i detaljplanen.
  • Platsens lämplighet för ändamålet.
  • Risk för hälsa och säkerhet på grund av närheten till kraftledning.
  • Förskolans utemiljö är olämplig, innebär risker för hälsa och säkerhet och uppfyller inte PBL:s krav på tillgänglighet för rörelsehindrade.
  • Kraven i Barnkonventionen har inte uppfyllts.

 

Mark- och miljööverdomstolen tar inte ställning i alla dessa frågor, då de finner att det finns brister i kommunens miljöbedömning av om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte, och redan det utgör skäl för att kommunens antagandebeslut ska upphävas.

Ur Mark- och miljööverdomstolens dom:

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT
Med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphäver Mark- och miljööverdomstolen
Kommunfullmäktige i Nacka kommuns beslut den 20 juni 2022 (§ 211,
ärendenummer KFKS 2021/97, 2018/243) att anta detaljplan för Volten, del av
fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83 i Boo, i Nacka kommun.

….

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL
Planläggningen har påbörjats genom att kommunen fattat beslut om ett så kallat
start-PM den 7 maj 2018. Det innebär, enligt övergångsbestämmelserna till PBL, att
lagen i huvudsak ska tillämpas i dess lydelse med ändringar till och med SFS 2018:59.

Detaljplanen syftar enligt planbeskrivningen i huvudsak till att möjliggöra bostäder i
form av 44 radhus och en förskola för cirka 200 barn. Planområdet består idag bland
annat av en grusad infartsparkering som anlagts ovanpå en tidigare deponi. Det finns
uppgifter om att området användes som hushållstipp mellan åren 1960 och 1964, samt
att området användes för utfyllnad med schaktmassor från slutet av 1960-talet till
mitten av 1970-talet. Kommunen har bedömt att markföroreningar inom området till
följd av deponin medför att saneringsåtgärder kommer att bli nödvändiga för att planen
ska kunna genomföras.

Föreningarna anser att detaljplanen ska upphävas, bland annat eftersom kommunen
inte har undersökt om ett genomförande av planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan och eftersom byggrätten har villkorats på ett sätt som inte är förenligt
med PBL och att villkoret därmed inte säkerställer att markföroreningarna avhjälps.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
En kommun som upprättar eller ändrar en detaljplan ska undersöka om genomförandet
av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan, se 6 kap. 5 § miljöbalken.
Undersökningen ska innebära att kommunen identifierar omständigheter som talar för
eller emot en betydande miljöpåverkan och samråder i frågan med bland annat
länsstyrelsen, se 6 kap. 6 § miljöbalken. Efter undersökningen ska kommunen enligt
6 kap. 7 § miljöbalken avgöra frågan i ett särskilt beslut och däri redovisa de
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Om betydande
miljöpåverkan kan antas ska en strategisk miljöbedömning göras, se 6 kap. 3 §
miljöbalken. Om en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen för denna
bedömning redovisas i planbeskrivningen, jfr 4 kap. 33 b § PBL. Skälen ska grundas
på den identifiering som avses i 6 kap. 6 § miljöbalken, dvs. de omständigheter som
talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Relevanta omständigheter vid
undersökningen av om en plan eller ett program kan antas medföra betydande
miljöpåverkan är sådana som anges i 5 § miljöbedömningsförordningen (2017:966).
(Jfr prop. 2016/17:200 s. 188 och 229.)

Kommunen har bedömt att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning därför inte behöver göras. Som
grund för denna bedömning anger kommunen i planbeskrivningen bland annat
följande.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Planförslaget bedöms inte
strida mot några kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar.
Planförslaget berör inte områden som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom Europeiska
unionen eller internationellt. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra
betydande påverkan på miljön, natur- och kulturvärden eller människors hälsa.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att skälen för bedömningen är knapphändiga
och att kommunen endast delvis synes ha utgått från de omständigheter som
enligt 5 § miljöbedömningsförordningen ska beaktas vid undersökningen av om
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det är
därför oklart hur kommunen har kommit fram till slutsatsen att någon miljöbedömning
inte behöver göras, särskilt med hänsyn till att kommunen har bedömt att relativt
omfattande saneringsåtgärder kommer behöva vidtas. Att planlägga en tidigare deponi
för känslig markanvändning som bostäder och förskola får enligt Mark- och
miljööverdomstolen anses vara en sådan omständighet som typiskt sett talar för att
genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Kommunens knapphändiga redovisning kan inte anses vara tillräcklig för att uppfylla
kraven i 4 kap. 33 b § PBL. Eftersom underlaget i detta avseende saknas framgår det
inte heller om kommunen har genomfört undersökningen av huruvida genomförandet
av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan på det sätt som föreskrivs.
Det är inte uppenbart att dessa fel saknar betydelse för avgörandet. Kommunens
antagandebeslut ska därför upphävas redan av detta skäl (jfr 13 kap. 17 § andra stycket
PBL).

….

Sammanfattning
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att kommunens antagandebeslut strider mot
4 kap. 14 §, 32 § andra stycket och 33 b § PBL samt 6 kap. 5 § miljöbalken.
Kommunens beslut ska därför upphävas (jfr 13 kap. 17 § andra stycket PBL).
Därigenom saknas det anledning för Mark- och miljööverdomstolen att ta ställning till
övriga invändningar mot detaljplanen som föreningarna har framfört.

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte
överklagas.

 

Läs hela domen här

Läs samrådsyttrande, granskningsyttrande och överklagande till Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen genom att klicka på Taggen Volten.

Läs artikel i Nacka Värmdö Posten Domstol stoppar plan för radhus och förskola

 

Illustration Scharc. Gestaltningsprogram Volten Gisselberg Arkitekter AB 2022-04-26.