RYSSBERGEN, NACKA – Yttrande över samråd för Ryssbergens naturreservat

 • Ett bantat naturreservat ger negativa konsekvenser.
 • Ryssbergen räddas inte genom en kompromiss.
 • Samtliga studier och utredningar som gjorts i samband med exploateringsplanerna och den
  pågående naturreservatsutredningen har dragit slutsatsen att Ryssbergen bör bevaras i sin helhet.
 • Ett mindre naturreservat innebär stora negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden.
 • Ett bantat naturreservat innebär stora negativa konsekvenser för rekreationsvärden,
  friluftsliv och hälsa.
 • Ryssbergens förmåga att leverera ekosystemtjänster och behålla sin motståndskraft mot
  förändringar minskar markant med den mindre storleken på naturreservatet.
 • Bevara hela Ryssbergen!

 

Öppna remissvaret i pdf

Boo Miljö- och Naturvänner – samrådsyttrande Ryssbergens naturreservat 2021-03-15