KIL – Yttrande över Anmälan om miljöfarlig verksamhet, fastigheten Västra Ekedal 1:24, Kil, Värmdö kommun.

Vi saknar flera viktiga utredningar i underlaget för anmälan om kross- och masshantering i Kil såsom lokaliseringsutredning, naturvärdesinventering, bullerutredning och utredning kring hur föroreningar från verksamheten ska tas om hand. Den planerade krossverksamheten ligger cirka 300 meter från Baggensfjärden, som har problem att nå upp till miljökvalitetsnormerna. Baggensfjärden klarar inte ytterligare belastning. 

Som remissinstans anser vi inte, att vi kan vi göra en bedömning av den planerade verksamhetens miljöpåverkan utifrån redovisat underlag.

Vi anser att anmälan om miljöfarlig verksamhet bör avslås.

 

 

Öppna yttrande i pdf 

Läs Frentabs anmälan

 

Bild tagen från Kil på Nackasidan vid Värmdöleden.