BJÖRKNÄS – Yttrande över Samråd 2 Förslag till Detaljplan Björknäs-Värmdövägen

Detaljplanen var sommaren 2020 ute på samråd 1 och nu i en justerad version i samråd 2. Fortfarande är inte något övergripande program gjort, som kan vara styrande för utvecklingen av bebyggelsen längs Värmdövägen i Björknäs. Vi hävdar fortsatt, att det är avgörande att en långsiktig och genomtänkt helhetsplan formuleras och antages innan mindre detaljplaner som den nu aktuella bryts ut ur sitt sammanhang.

Gatuvyn med byggnaden för Boo Energi, som bedöms särskilt värdefull i den kulturhistoriska värderingen och viktig för stads- och landskapsbilden, byggs fortfarande för med 4-våningshus. Omgivande grönska med flera naturvärdesträd försvinner. Villorna på Björknäs 1:376 och 1:360 som bedöms särskilt värdefull respektive värdefull, viktiga för stads- och landskapsbilden rivs bägge, trädgårdarna utplånas. Endast ett träd av 14 naturvärdesträd kan bevaras. Höga plank runt de nya 3-våningshusen föreslås i tomtgränser som skydd för angränsande villafastigheter. På Björknäs 1:427 föreslås 3,5 meter högt bullerskyddande plank för att boende ska kunna nyttja uteplatserna. Detta kan inte sägas överensstämma med hur planförslaget beskrivs i planbeskrivningen sid 4 Planen syftar även till att bekräfta befintliga verksamheter, skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och värdefulla träd samt säkerställa att tillkommande bebyggelse samspelar med Björknäs kulturmiljövärden och karaktär.”

Vi anser inte att det nya planförslaget tar mera hänsyn till Björknäs befintliga värden och karaktär och våra synpunkter från första samrådet kvarstår.

Föreningarna avstyrker förslaget till detaljplan och anser att planeringen ska avbrytas tills ett övergripande program tagits fram.

 

 

Öppna remissvaret i pdf

Läs remisshandlingar på kommunens hemsida