VALENKÄT 2022 – RESULTAT OCH ANALYS

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022
ANALYS AV NACKAS PARTIERS 21 SVAR OM GRÖNOMRÅDEN, KLIMAT OCH MILJÖ

Naturskyddsföreningen i Nacka har tillsammans med Boo Miljö- och Naturvänner, Nacka
Miljövårdsråd, Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden, Skuruparkens vänner och Bevara
Trolldalen ställt 21 frågor (med svarsalternativen ja/nej/ingen åsikt) om grönområden, klimat
och miljö till partierna i Nacka kommunfullmäktige inför valet 2022. Enkäten är uppdelad i 4
delar och berör klimat, trafik, natur och exploatering. Frågorna har formulerats så att ett
ja-svar är det svarsalternativ som gynnar klimat, miljö och grönområden. På ytterligare en
fråga kunde partierna ange tre prioriterade åtgärder för att sänka koldioxidutsläppen i Nacka.
Sammanfattningen av partiernas prioriterade åtgärder ligger sist i dokumentet.

Det här är Nackas partier helt eller nästan helt överens om
●   Att solceller ska installeras på alla kommunens tak (där så är lämpligt) till 2026
●   Att kommunen systematiskt ska arbeta med att minska kommunens energianvändning
●   Att partierna ska verka för att SL inför nya busslinjer med små bussar i villaområden
●   Att ett naturvårdsprogram ska tas fram som inkluderar sjöar och vattendrag
●   Att Nacka kommuns avtal med Erstavik ska kompletteras med naturvårdsåtgärder
●   Att kommunen ska köpa in mark för naturskydd

Det är glädjande att det finns en samstämmighet mellan partierna i dessa frågor. Vi vill dock
påpeka att två av frågorna, införande av ett naturvårdsprogram och införande av
naturvårdsåtgärder i avtalet med Erstavik, har vi även ställt inför de senaste två valen till
kommunfullmäktige och även då fått en majoritet ja-svar. Ändå har inget skett! Nu är det upp
till bevis för den kommande majoriteten i Nacka kommunfullmäktige att faktiskt genomföra
dessa åtgärder.
Av de 21 frågorna vi ställde är det alltså bara i ovanstående 6 frågor där det finns en
övergripande enighet mellan partierna.

Skillnader mellan partierna
Vänsterpartiet svarade ja på samtliga 21 frågor medan Miljöpartiet svarade ja på 19 frågor och
Nackalistan svarade ja på 18 frågor. Nackalistan svarade ingen tydlig åsikt på tre frågor
medan Miljöpartiet hade två nej-svar. Dessa tre partier bildar ett tydligt grönt block, vilket
också blir tydligt om man granskar protokoll från nämnder och kommunfullmäktige där de
ofta agerar för naturen, miljön och klimatet. Miljöpartiet svarade nej på två av frågorna om
exploatering på Sicklaön där de inte kan lova att bevara hela Svindersberg eller skogen vid
Nacka vattentorn eftersom de anser att en förtätning av centrala Nacka är viktig och att det
byggs bostäder nära kollektivtrafik. De vill dock se en skonsam exploatering i dessa områden
och flaggar för att om konsekvenserna av att bebygga Svindersberg blir allvarliga är de
beredda att ompröva sitt ställningstagande. Nackalistan svarar ingen tydlig åsikt på tre av
trafikfrågorna då de tycker att kommunens nuvarande parkeringspolicy är bra medan vi vill
skärpa den ytterligare och de är också tveksamma till att införa miljözon 3 i delar av Nacka
stad.

Socialdemokraterna svarade ja på 11 frågor och nej på 7 frågor. De flesta av deras nej-svar
återfinns bland exploateringsfrågorna och de svarade i huvudsak positivt (ja-svar) på natur-,
trafik- och klimatfrågorna. De vill dock inte ha en klimatdirektör eller en klimat- och
miljönämnd även om de i sin kommentar uttrycker att de inte utesluter att en klimat- och
miljönämnd kan vara en bra idé. Även Socialdemokraterna har under mandatperioden lämnat
många förslag på klimatområdet och de var starkt emot att Naturskolan lades ner.

Sverigedemokraterna har 9 ja-svar och 7 nej-svar. Nej-svaren återfinns inom klimat och trafik
medan ja-svaren återfinns inom natur och exploatering. De vill varken sänka parkeringstalen
eller införa miljözon 3 i delar av Nacka stad då de anser att det försvårar för människor. Detta
ligger i linje med att SD är starkt positiva till att bygga fler motorvägar och ta bort
trängselskatten m.m. SD är också det enda av partierna som uttrycker att Sverige har en
orimlig förändringsbörda enligt Parisavtalet ”då Sveriges betydelse för totaliteten är så
obetydlig”. Det närmast klimatfientliga synsättet är SD ensamt om att uttrycka av partierna i
Nacka kommunfullmäktige. Däremot säger de ja till flera av våra förslag inom naturområdet
och för att bevara grönområden, men dock inte Ramsmora där de stödjer planerna på en
idrottsanläggning.

De styrande borgerliga partierna är rätt samstämmiga i sina svar. Centerpartiet har 7 ja-svar,
Kristdemokraterna har 6 ja-svar, Moderaterna har 5 ja-svar medan Liberalerna utmärker sig
genom att bara har 2 ja-svar. Centerpartiet skiljer ut sig positivt från övriga borgerliga partier i
frågorna om sänkta parkeringstal och att kommunen ska köpa in 100 % förnybar miljömärkt
energi medan de övriga borgerliga partierna inte vill utesluta kärnkraftsel. Dessutom verkar
Centerpartiet mer öppna för att återinföra ett spårreservat i översiktsplanen för spårtrafik till
Gustavsberg och att bevara Ramsmoras kulturmarker än de övriga borgerliga partierna.
Gällande exploateringsfrågorna säger Centerpartiet att de står bakom de projekt som startats
medan de säger nej till att nya naturområden ska tas i anspråk för bostadsbyggande. Detta är
lovvärt, men hur definierar de projekt som har startats? Detta uttalande är troligen inget som
kommer att aktualiseras under kommande mandatperiod, men där Centerpartiet får möjlighet
att bekänna färg längre fram. Liberalerna däremot säger nej till de allra flesta av våra förslag
även där de övriga styrande borgerliga partierna är positiva. T.ex. gäller det frågan om att
komplettera avtalet med Erstavik med naturvårdsåtgärder där Liberalerna säger att ”Vi
kommer inte att motsätta oss om markägaren själv ansöker men vi kommer inte att tvinga
privata markägare.” Det stod inte i vår fråga att kommunen skulle tvinga sig på Erstavik utan
självklart skulle det ske i dialog och samverkan.     Läs mer i Valenkät 2022 analys

 

Valenkät 2022 sammanställning svar

Läs valenkätsvar från samtliga partier

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna

Miljöpartiet

Moderaterna

Nackalistan

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet