SYDÖSTRA BOO – Yttrande över Avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför ansökan om vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet vid Dalkarlsängen

Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka har yttrat sig över avgränsningssamråd inför ansökan om vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet vid Dalkarlsängen i Boo.  Föreningarna har i Yttrande över samråd inför ansökan om vattenverksamhet vid Bootippen/ Dalkarlsängen i Boo, Nacka kommun. 2019-04-12, i tidigare samråd framfört synpunkter på planerad ansökan. Underlaget är i stort detsamma i detta samråd. Tidigare framförda synpunkter kvarstår, men vi vill här särskilt lyfta fram några som extra viktiga.

  • föreningarna har avstyrkt detaljplanen för Dalkarlsängen södra och detaljplanen för Dalvägen – Gustavsviksvägen

 

  • seriös alternativredovisning omöjliggjord – miljöbedömning och MKB borde gjorts i tidigare skede

 

  • samråd om vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet bör samordnas med detaljplanen genom så kallat samordnat planförfarande

 

  • kumulativa effekter måste beskrivas

 

Föreningarna har konsekvent genom åren ifrågasatt Nacka kommuns exploateringsplaner i Dalkarlsområdet som om de förverkligas kommer att ödelägga höga naturvärden och ytterligare försvaga redan svaga samband i den gröna infrastrukturen samt exploatera bort ett viktigt rekreativt grönområde. Alltsedan våra yttranden i samråd för Program för Sydöstra Boo, 2011-04-27, har vi upprepat synpunkter på för hög förtätningsgrad, exploatering av värdefull naturmark, nyckelbiotopklassad skog med naturlig våtmark och sumpskog, brist på grönområden för boende, olösta dagvattenfrågor och att alternativa lösningar inte tagits fram och diskuterats för sanering av Bootippen som underlag i planeringen.

Föreningarna har av dessa skäl avstyrkt Detaljplan för området kring Dalvägen – Gustavsviksvägen i sydöstra Boo i både samråd, 2015-08-31, samråd 2, 2019-01-09, och i granskning, 2020-05-05. Planen antogs, men överklagades av fastighetsägare till Mark- och miljööverdomstolen. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft. Detaljplanen utgör ett stort planområde, som angränsar i väster till Dalkarlsängen/ Bootippen. Planen innefattar en stor del av utloppssträckan från Dalkarlskärret till Baggensfjärden och värdefull naturmark med livsmiljö för mindre hackspett.

Föreningarna har vidare avstyrkt Detaljplan för Dalkarlsängen södra, del av fastigheterna Bo 1:608 m fl i Boo i samråd, 2018-11-12. Detaljplanen omfattar hela Dalkarlsområdet med Bootippen med undantag för så kallade detaljplan 2 med förslag till ny trafikplats och anslutning till Värmdöleden och detaljplan 3 som omfattar förslag till verksamheter norr om Värmdöleden. Detaljplanerna 2 och 3 har ännu inte varit ute på samråd. 

Vi motsatte oss också etableringen av Boo kretsloppscentral 2014/2015 i korsningen Boovägen/ Morkullsvägen, ett stort ingrepp i Dalkarlsområdet med utfyllnader och fällning av skog med höga naturvärden.

 

Läs hela Yttrande över Avgränsningssamråd 2023-02-28

Läs tidigare Yttrande över Samråd inför ansökan om vattenverksamhet 2019-04-12

Läs Yttrande över samrådsförslag för Detaljplan för Dalkarlsängen södra 2018-11-12

 

 

Dalkarlskärret. Foto Ronny Fors.