KUMMELNÄS – Samrådsyttrande på Förslag till Ändring av detaljplan för Sydöstra Kummelnäs (område G) i Boo (DP 560),

Många detaljplaner saknar reglering av antalet bostadslägenheter per huvudbyggnad, vilket inneburit att en förtätning med flerfamiljshus kunnat genomföras utan hänsyn till områdenas natur- och kulturvärden. Förslaget för den aktuella detaljplanen ger nu en begränsning av antalet bostadslägenheter till mestadels två lägenheter per huvudbyggnad genom ändring i planbestämmelser och planbeskrivning.

 

Öppna remissvaret i pdf

Förslaget på kommunens hemsida