KIL – Yttrande över Anmälan om miljöfarlig verksamhet, fastigheten Västra Ekedal 1:24, Kil, Värmdö kommun.

Anmälan om nyetablering av krossverksamhet bör avstyrkas

Föreningen har vid tidigare grannehörande lämnat synpunkter, 2022-04-21. Vi ansåg då att anmälan om miljöfarlig verksamhet borde avslås. Den bedömningen kvarstår. En nyetablering utan tidsbegränsning av en verksamhet med kross- och mellanlagringsyta på fastigheten Västra Ekedal 1:24 bör inte tillåtas på grund av verksamhetens miljöpåverkan.

Platsen för den planerade krossverksamheten saknar gällande detaljplan, fastigheten Västra Ekedal 1:24 i Värmdö ligger inom planlöst område. För själva verksamheten kommer endast marklov och bygglov att behöva sökas för upplag och bodar med mera. Med tanke på att en nyetablering av en stenkross kommer att kraftigt påverka och styra den framtida användningen av omgivande mark, så vore det önskvärt att en detaljplanering föregick beslutet både på Nackas och Värmdös sida.

 

Lokaliseringsutredning saknas

Frentab har inte visat att den valda platsen för kross- och masshantering är lämplig. Alternativa lokaliseringar bör diskuteras i en lokaliseringsutredning.

Den kompletterande bullerutredningen visar med all tydlighet på hur stor påverkan blir på omgivningen. Påverkansområdets utbredning blir omfattande. Naturvårdsverkets riktvärden klaras endast med bullerskärmar som är 5 meter höga placerade på cirka 15 meters avstånd från krossarna.

 

Föroreningar är inte utredda och åtgärder för att begränsa spridning av föroreningar är inte beskrivna.

Vatten från planerad krossverksamhet avrinner emot Baggensfjärden, som ligger cirka 300 meter därifrån. Baggensfjärden har problem att nå upp till miljökvalitetsnormerna och klarar inte ytterligare belastning. Frentab bedömer att den planerade verksamheten inte kommer att ytterligare belasta Baggensfjärdens vatten, dels genom att de inte avser ta emot sulfidhaltigt berg och dels genom att låta avrinningen från återvinningsytan gå via den sedimentationsdamm som ligger på fastigheten, men har inte utrett frågorna om föroreningar och deras hantering.

Frentab ska i underlaget för anmälan presentera vilken reningseffektivitet anläggningen de hänvisar till har. Mätresultat måste redovisas om man ska kunna bedöma om Baggensfjärden påverkas. Utredning saknas om eventuella föroreningar i befintlig sedimentationsdamm på grund av masshantering på platsen, flöden vid eventuella breddningar med mera. Kommer även Insjöns vatten att drabbas genom översvämningar vid extremväder och hur undviks det i så fall? Vidare måste Frentab beskriva hur kontrollen ska garantera att inte sulfidhaltigt berg hanteras. Även hanteringen av den dammspridning som uppstår genom Frentabs verksamhet behöver utredas.

Att föroreningar inte är utredda och att åtgärder för att begränsa spridning av föroreningar inte är beskrivna i en anmälan om miljöfarlig verksamhet är anmärkningsvärt.

 

Öppna yttrande i pdf 

Läs Frentabs anmälan

 

Bild. Påverkansområde. Bilaga 2 Återvinningsskede. Ur Bullerutredning Västra Ekedal 1:24. Efterklang 2022-06-16.