SYDÖSTRA BOO – OMPRÖVA EXPLOATERINGSPLANERNA I DALKARLSÄNGEN!

Till de politiska partierna i Nacka kommunfullmäktige och till samtliga ledamöter och ersättare i Natur- och trafiknämnden och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

 

OMPRÖVA EXPLOATERINGSPLANERNA I DALKARLSÄNGEN!

UTRED ALTERNATIV ÅTGÄRDSMETOD FÖR BOOTIPPEN!

Vi föreningar har konsekvent ifrågasatt Nacka kommuns exploateringsplaner i Dalkarlsområdet och åtgärdsmetoden att sluttäcka Bootippen. Vi anser att exploateringsplanerna måste omprövas och att planeringen behöver ändra riktning och ambition. Inriktningsbeslutet från 2016 har mist sin aktualitet.

Föreslagen planering innebär:

  • att föroreningarna från Bootippen och Värmdöleden inte åtgärdas på många år. Föroreningar släpps fortsatt ut i Baggensfjärdens vatten.
  • att hela Dalkarlsområdet kommer att renrakas på träd. I princip all befintlig natur kommer att försvinna. Livsmiljö för artskyddade djur som mindre hackspett och groddjur kommer att ödeläggas.
  • att Bootippen inte kommer att bli det utlovade rekreationsområdet.
  • att Dalvägens förlängning till Boovägen kommer att orsaka en trafikinfarkt, då Trafikverket inte har planer på anslutning av Boovägen till Värmdöleden.

 

Sammanfattande slutord

Vi kan konstatera att sluttäckning som åtgärdsmetod för Bootippen framstår som en omodern metod till höga kostnader och frågan är om sluttäckning fungerar som tillräcklig åtgärdsmetod för föreslagna exploateringsplaner. Länsstyrelsen efterlyser i samrådsmöte med Nacka kommun 2023-01-23 utredning av alternativ till sluttäckning och vidhåller tidigare åsikt om sanering med tanke på föreslagen skola och bostäder.

Sluttäckning av Bootippen sammantaget med exploateringsplanerna i Dalkarlsängen ödelägger värdefull naturmark med förlust av nyckelbiotopsklassad skog med naturlig våtmark, utan att nya värden vinns varken för rekreation eller för växt- och djurliv. Det rimmar illa med kommunens miljömål och ambitioner om hållbarhet.

Det finns exempel på hur andra tippområden har hanterats med ambitionen ”att ge tillbaka den natur tippverksamheten en gång lånade”. Hagby Ekopark i Täby är ett sådant exempel.

Liknande ambitioner finns för utformningen av porslinsfabrikens tippområde i Gustavsberg.

Vi anser att exploateringsplanerna måste omprövas och att alternativ åtgärdsmetod för Bootippen behöver utredas. Fytoremediering, rening med hjälp av växter, är en betydligt miljövänligare och billigare åtgärdsmetod, vilken bör utredas. Vi anser att planeringen i Dalkarlsängen måste ändra ambition och inriktning:

  • att Bootippens och Dalkarlsängens föroreningar snarast ska åtgärdas men att alternativa billigare och miljövänligare åtgärdsmetoder ska utredas förutsättningslöst utan ihopkoppling med utbyggnaden av vatten och avlopp i sydöstra Boo.
  • att befintlig naturmark i Dalkarlsängen ska bevaras och tillsammans med Bootippen utvecklas som rekreationsområde. Området har potential att bli det rekreationsområde som sydöstra Boo saknar.
  • Vi har inte råd att ytterligare förlora ett naturligt våtmarksområde!
  • att Dalvägen inte ska dras genom Dalkarlskärret utan att annan trafiklösning måste sökas.

 

Boo Miljö- och Naturvänner

Naturskyddsföreningen i Nacka

 

 

           

Läs hela skrivelsen i pdf

 

Dalkarlskärret, våtmark med omgivande skog som försvinner i kommunens planförslag. Foto Kerstin Lundén.