RYSSBERGEN, NACKA – Yttrande över granskning för Detaljplan för del av Ryssbergen

Föreningen avstyrker planförslaget i sin helhet och anser att planarbetet bör avbrytas.

  • Planen medför oåterkalleliga förluster av ovärderliga naturvärden.
  • Planen medför en mycket stor negativ påverkan på rekreationsvärdena samt förändrad
    landskapsbild och påverkan på riksintresset Kust och skärgård.
  • Planen innebär en förlust av många viktiga ekosystemtjänster.
  • Planen riskerar att överskrida miljökvalitetsnormerna för luft.
  • Planen strider mot flera nationella och kommunala miljömål.
  • Allvarliga brister i miljökonsekvensbeskrivningen.
  • Planen är ej förenlig med Nacka kommuns egen stadsbyggnadsidé om en tät sammanhållen stad.
  • Det finns alternativa exploateringsområden för den planerade bebyggelsen.

 

Låt hela Ryssbergen fortsätta få vara en 30 ha stor, unik, stadsnära urskog för invånarna i Nacka stad!

 

Öppna remissvaret i pdf

Boo Miljö- och Naturvänner Granskningsyttrande Detaljplan för del av Ryssbergen 2021-03-01