BOOVALLEN 1 – Anmälan om tillsyn angående bygglovsplikt gällande ny belysning

Föreningarna anser inte att Nacka kommun har fullgjort sina skyldigheter genom att inte söka bygglov inför installationen av de nya armaturerna vid Boovallen 1.

Vi anser inte heller att den utformning som den nya installerade belysningen har idag kan bli föremål för en bygglovsansökan. Lösningar finns att minska ljusflödet och därmed reducera ljusstörningen för djur och människor samt spara energi och öka ljuskällans livslängd markant.

Ett nytt förslag måste utarbetas med hänsynstagande till påverkan på både natur- och kulturmiljö, människors hälsa och trafiksäkerheten i samråd med länsstyrelsen.

 

Sammanfattande synpunkter

  • Bygglov saknas för ändring av ljusanordning på Boovallen 1 enligt PBL. Tidigare anläggning är inte jämförbar med den nya.
  • Samråd med länsstyrelsen enligt MB 12 kap 6 § är inte genomfört.
  • Natur- och kulturmiljö med skydd i gällande detaljplaner ljusförorenas.
  • Skogsö naturreservat ljusförorenas.
  • Hänsyn har inte tagits till påverkan på skyddade arter enligt Artskyddsförordningen.
  • Nacka kommuns egna riktlinjer för offentlig belysning följs inte.
  • Internationella rekommendationer och normer för belysning följs inte.
  • Nya belysningen utgör genom sin bländning en risk för trafiksäkerheten.
  • Nya belysningen utgör störningar för de boendes hälsa.
  • Nya belysningen är överdriven och inte anpassad för verksamhetens art.

 

 

 

Läs hela anmälan till Nacka kommun angående bygglovsplikt

Läs hela anmälan till länsstyrelsen angående samrådsplikt