ÖPPET BREV TILL BOO FÖRSAMLING m fl ang fotbollsplaner i Ramsmora

ÖPPET BREV till Boo församling, kyrkoherde Henrik Roos och kyrkorådets ledamöter angående förslag till sportanläggning i Ramsmoras kulturmarker.

Vi tillskriver er med anledning av ert beslut i kyrkorådet, som innebär att församlingen sagt ja till att upplåta de gamla kulturmarkerna i Ramsmora öster om Kummelnäsvägen för anläggning av en ny stor sportanläggning större än Boovallen vid Boo gårds skola med tre stora fotbollsplaner i konstgräs, omklädningslokaler och parkeringar.

Nacka kommun utreder nu möjligheterna att genomföra förslaget till sportanläggning. Att förslaget överhuvud taget ska behöva utredas är anmärkningsvärt. Utifrån det vi redan vet och det man kan konstatera genom blotta närvaron på platsen, är förslaget klart olämpligt. Behovet av fotbollsplaner kan täckas via samutnyttjande och anläggande av nya fotbollsplaner på annan plats än i Ramsmora.

  • Förslaget till sportanläggning i Ramsmora strider emot Svenska kyrkans och Boo församlings hållbarhetsarbete och de lokala, regionala och globala miljömålen.
  • Konsekvenserna, om förslaget blir verklighet, skulle bli ett oåterkalleligt ödeläggande av såväl kultur- och naturvärden som rekreativa värden.                                           
  • En sportanläggning är en klart olämplig markanvändning av kulturmarkerna i Ramsmora, förslaget strider emot såväl Miljöbalken som Plan- och bygglagen.

 

Vi utvecklar nedan våra argument som talar emot att en sportanläggning förläggs till Ramsmora. Vi ger också förslag på hur en hållbar markanvändning och förvaltning, som vårdar landskapets värden och historia, skulle kunna se ut.

 

Öppna brevet i pdf 

ÖPPET BREV till Boo församling m fl ang fotbollsplaner i Ramsmora 12.9 2021