”FÖR ETT GRÖNARE NACKA” – Uppmaning till de politiska partierna i Nacka kommun inför valet 2022.

Inför valet 2022 har vi natur- och miljöorganisationer i Nacka, Naturskyddsföreningen i Nacka, Boo Miljö- och Naturvänner, Saltsjöbadens Naturskyddsförening och Nacka Miljövårdsråd  formulerat ett antal punkter som vi identifierat som viktiga för att lyfta, värna och utveckla Nackas gröna värden. Vi har länge efterlyst ett samlat naturvårdsprogram för Nacka kommun och våra förslag kan ses som idéer om vad som kan ingå i ett sådant naturvårdsprogram.

I Nackas Grönprogram från 2011 står att ett naturvårdsprogram ska tas fram där drift, skötsel, utveckling och övervakning av Nackas grönområden ska ingå. Mer än 10 år har gått, så det är hög tid att ta fram ett nu!  Viktigt att komma ihåg är att frågan om biologisk mångfald är minst lika viktig som klimatfrågan och att de båda är intimt kopplade till varandra.

Här några utdrag ur dokumentet ”För ett grönare Nacka” :

 

BEVARA OCH UTVECKLA:

 • Exploatera inte grönkilen Nacka-Värmdökilen (Trolldalen, Svindersberg, Ryssbergen, Kummelberget/Skarpnäs, Ramsmora).
 • Exploatera inte artrika områden med rik biologisk mångfald såsom skogsområdet vid Fågelstigen (Verksamhetsområde vid Orminge trafikplats).
 • Köp in mark för att säkerställa reservat i Ramsmora, Baggensstäket och Skuruparken.
 • Utveckla Skutviken i samklang med naturreservatet enligt förslag från Saltsjöbadens Naturskyddsförening, tillåt ingen marina på platsen.
 • Exploatera inte våtmarker t.ex. Sarvträsk, Östervik, Igelbodatomten och Dalkarlsängen.

 

SKYDDA:

 • Skydda fastigheten Ramsmora 1:1 genom att antingen utöka Velamsunds naturreservat eller som ett separat natur- eller kulturreservat.
 • Inrätta naturreservatet Skarpnäs samt utöka reservatet med Vargskogen som ligger söder om Skarpnäs, se bilaga 1.
 • Återuppta reservatsbildandet i Skuruparken.
 • Inrätta naturreservatet Mensättra-Backeböl, se bilaga 2.
 • Inrätta biotopskyddsområden för små, men värdefulla naturområden såsom Lillängsskogen och skogsområdet norr om Tyrvägen i Boo.

 

SKAPA:

 • Återstarta Naturskolan.
 • Utnyttja möjligheten att söka LONA-bidrag för att t.ex. restaurera våtmarker, anlägga ängar, frihugga ekar samt inventera natur och arter som inte är kopplade till exploateringar utan enbart för insamling av kunskapsunderlag.
 • Skapa en pollinerarvänlig kommun.

 

Dokumentet är skickat till de politiska partierna i Nacka kommunfullmäktige och till samtliga ledamöter och ersättare i Natur- och trafiknämnden och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt till miljöenheten och Naturvårdsrådet i Nacka.

 

Öppna och läs hela dokumentet