”Bra ambitioner — men Nackas byggande motverkar miljömålen”

Insändare i Nacka Värmdö Posten, 21 januari 2023.

  • Lokala miljöföreningar i gemensam insändare: ”Fortsatt hård kamp för våra grönområden”

 

Efter valet har Alliansen och Miljöpartiet enats om en överenskommelse om hur Nacka ska styras. Till vår glädje ser vi att flera av våra förslag från vår valenkät, som vi skickade till partierna inför valet, finns med. Dessvärre är Alliansens bebyggelseplanering oförändrad. För att punkterna i avtalet ska förverkligas kommer vi bevaka genomförandet noga och vi vill även ge ytterligare inspel här.

Vi ser mycket positivt på att en klimat- och miljödirektör kommer på plats som bland annat får i uppgift att omsätta kommunens koldioxidbudget till konkreta åtgärder då läget är akut då Nackas koldioxidbudget tar slut redan 2024.

Det är även mycket positivt att ett nytt grön- och blåstrukturprogram och en naturvårdsplan tas fram där även sjöar, vattendrag och våtmarker ingår. Det här är något vi efterfrågat länge. I detta arbete bör en kartläggning av kommunens naturvärden ingå som stöd för att utse skyddsvärda naturområden. I naturvårdsplanen kan t.ex. även kommunala ansvarsarter lyftas fram. Vi ser gärna att naturvårdsplanen tas fram i samråd med Nackas naturföreningar.

I överenskommelsen står att andelen skyddad natur ska öka, vilket vi välkomnar. Områden som vi vill ska skyddas är bl.a. Mensättra-Backeböl, Vargskogen i Björknäs och Henriksdalsberget/Trolldalen samt områden i Erstavik som kan skyddas med hjälp av naturvårdsavtal.

Överenskommelsen påverkar däremot inte alls den pågående bebyggelseplaneringen. Det innebär att många värdefulla natur- och rekreationsområden kommer att exploateras inom de närmaste åren och att kommunens miljömål fortsatt kommer att motverkas. I överenskommelsen nämns specifikt Henriksdalsbacken, som berör Trolldalen, där detaljplanen ska genomföras enligt samrådsförslaget. Det är anmärkningsvärt att slå fast att en detaljplan som ännu inte varit på granskning ska genomföras på ett specifikt sätt. Varför har man detaljplaner på samråd/granskning när man uppenbarligen ändå inte är beredd att lyssna på kommuninvånarna och, som i det här fallet, stryka husen i Trolldalen?

I och med överenskommelsen ser vi att Nacka kommun kan höja nivån rejält på natur- och klimatarbetet och vi ser fram emot att samverka. Vad gäller bebyggelseplaneringen blir det dessvärre en fortsatt hård kamp för våra gemensamma grönområden. Här skulle vi önska att Nackas styrande politiker visar en mycket större lyhördhet gentemot kommuninvånarna samt agerar utifrån den forskning som visar på naturens betydelse för hälsa och välbefinnande, dess förmåga att motverka och dämpa effekterna av klimatförändringarna samt vikten av att bevara en rik biologisk mångfald.   

 

Ronny Fors och Hanna Nilsson
Naturskyddsföreningen i Nacka 

Kerstin Lundén
Boo Miljö- och Naturvänner 

Jan Åman
Nacka miljövårdsråd 

Gudrun Hubendick
Saltsjöbadens naturskyddsförening

 

Tollare i Boo, fotograferad under uppbyggnaden. FOTO: ROLAND LUNDGREN, MOSTPHOTOS.