VATTEN ÄR ÅRETS TEMA 2018

 
Vi har valt ”vatten” som tema för aktiviteterna under 2018. Många frågor som rör vatten är hög-aktuella och diskuteras på alla nivåer i samhället. Tillgång på rent vatten är livsavgörande för alla levande organismer och för en hållbar utveckling. Mål och åtgärder formuleras lokalt, regionalt, nationellt och på global nivå. EU:s vattendirektiv, som omfattar alla sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten, har målet att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Direktivet ställer krav på att EU:s medlemsländer arbetar på ett gemensamt sätt för att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för ekosystem som är beroende av vatten. Det övergripande målet är att alla vattenförekomster ska ha god vattenstatus - både ekologiskt och kemiskt - senast till år 2021 i Nacka.

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella mål om miljökvalitet. Hav i balans samt levande kust och skärgård är ett av målen. Ingen övergödning, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv är tre andra som i hög grad berör kust och hav. Naturvårdsverket bedömer att det kommer att vara mycket svårt att få stopp på övergödningen, liksom att skapa en giftfri havsmiljö och nå målet om rikt växt- och djurliv till målåret 2020.

Stockholms län är den del av landet där problem med övergödning av kustvatten och vattendrag är störst. Det beror till stor del på att befolkningen ökar, och med den biltrafiken och mängden avloppsvatten. Trots olika åtgärder för att få ner näringsflödet till Östersjön pekar trenden åt fel håll.

Nacka kommun beslutade 2014 om lokala miljömål inom sex områden. Ett av dem är Levande sjöar, vattendrag och hav i balans. Fyra delmål inom det området har lagts fast:

1. Livskraftiga ekosystem i sjöar, våtmarker, vattendrag och längs kusten.

2. Skydd av marina områden.

3. Minskad påverkan från båtlivet.

4. Minskade fosfor- och kväveutsläpp till vatten.

Som förening värnar Boo Miljö- och Naturvänner våra vattenmiljöer både som livsmiljöer med rik biologisk mångfald och som badsjöar och vattenspeglar. Vi har i Boo en lång kustlinje mot Östersjön och sjöarna i Boo är många, både djupa sprickdalssjöar och grundare sjöar, naturliga eller uppdämda. Men vi har bara ett fåtal små våtmarksområden och mindre bäckar med rinnande vatten. Vi arbetar för bevarande och restaurering av vattenmiljöer som Sågsjöbäcken, Insjöbäcken och Rudsjön i Velamsund och Mensättra våtmark. Vi arbetar också för att Näckdjupet och delar av Sågsjön ska ingå i det kommande naturreservatet Rensättra.

Vi diskuterar även hur vi kan möta förväntade klimatförändringar med extrem torka och risk för översvämningar vid skyfall och bygga nytt med en hållbar hantering av dagvattnet.

Med årets program vill vi ge nya tillfällen att njuta av Boo-naturen och hoppas på både ny kunskap och diskussion kring viktiga frågor. Vad rör sig under Östersjöns vattenyta? Hur ser vattnets kretslopp ut i Nacka? Vad kommer att hända med platsen för det nedlagda Porsmossens reningsverk och hur ser vattenreningen ut på nya Henriksdals reningsverk, där vi till hösten planerar ett studiebesök?