Skrivelser och svar på remisser
Alla skrivelser visas i omvänd kronologisk ordning

2021
2021-05-17

Yttrande över samråd för Tollare. Undersöknings- och avgränsningssamråd för planerade nya 132 kV markkablar..

2021-04-16

Exploatering av fastigheterna Björknäs samt framtida detaljplanering i delar av Björknäs och övriga Boo. Brev till kommunen.

2021-03-23

Stoppa planerna på sportanläggning i Ramsmora. Brev till kommunstyrelsens ledamöter inför möte 29 mars 2021

2021-03-15

Yttrande över samrådsförslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan för Ryssbergens naturreservat, daterat 2020-12-15

2021-03-01

Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för del av Ryssbergen, på västra Sicklaön, Nacka kommun

2021-02-23

Samrådsyttrande över förslag till Detaljplan för Amperen, del av fastigheten Orminge 60:1, i Boo

2021-02-23

Samrådsyttrande över förslag till Detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo

2020
2020-12-15

Yttrande över granskning 2 för förslag till Detaljplan för Talluddsvägen, fastigheten Björknäs 1:52 m.fl., Björknäs, Boo, Nacka kommun. KFKS 2015/21-214

2020-12-10

Överklagande av dom i Mål nr Ö 6101-20 R 23 Savträsk

2020-12-08

Yttrande över Granskning för Detaljplan för område kring Galärvägen och Kornettvägen mfl vägar, sydöstra Boo, Nacka kommun. Dnr KFKS 2013/660-214

2020-12-01

Samrådsyttrande över förslag till Upphävande av del av stadsplan S 70 för del av fastigheterna Björknäs 1:1 och 1:277, Värmdövägen 628 och Korsbergavägen 1, i Boo, Nacka kommun. MSN 2020/74

2020-09-30

"Samrådsyttrande över förslag till Detaljplan för Pylonen, del av fastigheten Orminge 60:1, i Boo, Nacka kommun. KFKS 2018/244.

2020-08-31

"Samrådsyttrande över förslag till Detaljplan för Björknäs-Värmdövägen i Boo, Nacka kommun"

2020-05-27

"Överklagande vattendom Sarvträsk M 2301-19"

2020-05-5

"Yttrande över Granskning Detaljplan för Dalvägen - Gustavsviksvägen i sydöstra Boo, nacka kommun"

2020-04-25

"Utredning mobil naturskola” samt ärendet ”Motion – Behåll och utveckla Naturskolan"

2020-04-15

Granskningsyttrande över förslag till Detaljplan för Fågelstigen, del av fastigheten Lännersta 10:1 m.fl., Fågelstigen, i Boo, Nacka kommun.

2020-02-13

Kommentarer till revidering av indikatorer i miljöprogrammet.

2020-02-04

Insändare om naturskolan.

2020-01-21

Inte hållbart om naturskolan.

2019
2019-12-16

Skrivelse till KSVU angånde naturskolan i Velamsund.

2019-11-12

Granskningsyttrande (granskning 2) över Förslag till Detaljplan för Solbrinken - Grundet, fastighet Backeböl 1:497 m.fl. i Boo, Nacka kommun, KFKS 2015/665 - 214..

2019-11-04

Skyddsvärda träd vid Sockenvägen 16 i Björknäs.

2019-06-05

Yttrande över Samrådsvar gällande Frentab anläggning AB.

2019-04-15

Synpunkter på förslag till ansökan om bygglov för parkeringsplats, infartsparkering, fastigheten Tollare 1:3, Värmdövägen 686, i Boo, Nacka kommun. Diarienummer B 2018-1562.

2019-04-12

Yttrande över samråd inför ansökan om vattenverksamhet vid Bootippen/ Dalkarlsängen i Boo, Nacka kommun.

2019-04-05

Samrådsyttrande Detaljplan för Fågelstigen, del av fastigheten Lännersta 10.1 m.fl., Fågelstigen, i Boo, Nacka kommun.

2019-02-14

Frentab Anläggning AB Ansökan om tillstånd till återvinnings- och bergtäktsverksamhet samt vattenverksamhet i Nacka kommun, målnummer M 5291 - 18.

2019-02-12

Granskningsyttrande över Förslag till Detaljplan för Solbrinken - Grundet, fastighet Backeböl 1:497 m.fl. i Boo, Nacka kommun, KFKS 2015/665 - 214.

2019-01-28

Boo Miljö- och Naturvänner Naturskyddsföreningen i Nacka Granskningsyttrande på Förslag till Detaljplan för Ormingehus, Nacka kommun.

2019-01-10

Boo Miljö- och Naturvänner Naturskyddsföreningen i Nacka Yttrande över Samråd för Detaljplan för Galärvägen i sydöstra Boo, Nacka kommun.

2019-01-09

Boo Miljö- och Naturvänner Naturskyddsföreningen i Nacka Yttrande över Samråd 2 Detaljplan för Dalvägen - Gustavsviksvägen i sydöstra Boo, Nacka kommun.

2018
2018-12-10

Boo Miljö- och Naturvänner Naturskyddsföreningen i Nacka Granskningsyttrande över Detaljplan för Mjölkudden - Gustavsviks gård med Bergholmen, i Boo, Nacka kommun.

2018-12-03

Boo Miljö- och Naturvänner Naturskyddsföreningen i Nacka Yttrande över samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken i samband med utfyllnad av sumpskogsområde och tillfällig grundvattenbortledning inom fastigheterna Orminge 60:1 och Orminge 46:1, Nacka kommun.

2018-11-21

Boo Miljö- och Naturvänner Naturskyddsföreningen i Nacka Granskningsyttrande Detaljplan för Knutpunkten, Orminge, Nacka kommun.

2018-11-12

Yttrande över samrådsförslag för Detaljplan för Dalkarlsängen södra, del av fastigheterna Bo 1:608 m.fl. i Boo, Nacka kommun.

Fältrapport Dalkarlskärret.

2018-10-16

Yttrande över Utställning (3) Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, Nacka kommun.

2018-09-06

Samrådsyttrande på Förslag till Ändring av Detaljplaner MSN 2017. 181-185.

2018-08-15

Samrådsyttrande på Förslag till Detaljplan för Myrsjö sportcentrum.

2018-07-02

Samrådsyttrande på Förslag till Detaljplan för Sarvträsk och Ormingehus, fastigheterna Orminge 46:1 m.fl. i Boo, Nacka kommun, KFKS 2016/588.

2018-05-31

Yttrande över samrådsförslag för Rensättra naturreservat, beslut och skötselplan, i Boo, Nacka kommun.

2018-05-31

Yttrande över granskning av förslag till Detaljplan för Talluddsvägen, Björknäs 1:52, i Boo Nacka kommun.

2018-05-30

Yttrande över granskning av förslag till Detaljplan för Område A (Eols udde) i Kummelnäs, Boo, Nacka kommun.

2018-05-25

Yttrande över granskning av förslag till Detaljplan för fastigheten Hasseludden 1:79, Hamndalsvägen i Boo, Nacka kommun.

2018-05-02

Yttrande över underrättelse gällande Detaljplan för fastigheten Bo 1:456 i kommundelen Boo, Nacka kommun.

Länk till planhandlingar.

2018-03-15

Samrådsyttrande på Förslag till Detaljplan för Knutpunkten, Orminge, fastigheterna Orminge 52:1 m.fl. i Boo, Nacka kommun, KFKS 2016/756.

Länk till planhandlingar.

2017
2017-12-15

Utställningsyttrande över Revidering av översiktsplan för Nacka kommun, ”Hållbar framtid i Nacka” med miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning.

2017-10-20

Yttrande över samrådsförslag till Detaljplan för fastigheten Hasseludden 1:79, Hamndalsvägen i Boo, Nacka kommun.

2017-10-02

Överklagande av länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 17 augusti 2017 om dispensansökan för återvinningsstation i Tollare naturreservat

2017-09-13

Ändring av del av detaljplan 20 (Dp 20) för Mensättra 29:1, Värmdövägen 772, i Boo, Nacka kommun.

2017-06-28

Samrådsyttrande Detaljplan område A Eols udde, Kummelnäs, Boo, Nacka kommun.

2017-06-16

Samrådsyttrande över Revidering av översiktsplan för Nacka kommun, ”Hållbar framtid i Nacka” med miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning.

2017-06-16

Samrådsyttrande över Detaljplan för Solbrinken-Grundet, fastighet Backeböl 1:497 m.fl. i Boo, Nacka kommun.

2017-05-31

Granskningsyttrande över Detaljplan för Bågvägen och Åbroddsvägen i Kummelnäs, Boo, Nacka kommun.

2017-03-15

Överklagande Tollare ÅVS, Boo, Nacka kommun. Utvecklad talan.

2017-02-15

Överklagande Tollare ÅVS, Boo, Nacka kommun.

2016
 

Samrådsyttrande över Detaljplan för Talluddsvägen, Björknäs 1:52, Boo, Nacka kommun.

 

Samrådsyttrande Detaljplan Mjölkudden - Gustavsviks gård Boo Miljö- och Naturvänner Naturskyddsföreningen Nacka

 

Samrådsyttrande på Detaljplan för Boo Gårds skola och Boovallen, Boo, Nacka kommun.

 

Samrådsyttrande på ändring av del av Detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1.768 på Björknäsplatån i Boo, Nacka kommun.

 

Samrådsyttrande över Förslag till bildande av kulturreservatet Baggensstäket, Boo, Nacka kommun

 

Till ledamöterna i Natur- och trafiknämnden. Tänk hållbart - Bevara skogen i Boo, låt Skuru åVC vara kvar!

 

Yttrande över Granskning Detaljplan för del av Hasseludden 1:78 och 1:80, Norges hus, Hamndalsvägen i Boo, Nacka kommun

 

Tänk hållbart - Bevara skogen i Boo, låt Skuru ÅVC vara kvar! Insändare NVP 5/4-2016

 

överklagande Kummelnäs 1:832, Boo, Nacka kommun.

 

överklagande Kummelnäs 1:1168, Boo, Nacka kommun.

 

Detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del Velamsund (område C), Boo, Nacka kommun.

 

Till ledamöterna i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun FULLFÖLJ PLANERNA – Lös in tomtmarken för Lännersta strandpromenad NU!

2015
 

Yttrande över samråd avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kV kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län.

  Yttrande över Detaljplan för del av Hasseludden 1:78 och 1:80, Norges hus, Hamndalsvägen i Boo, Nacka kommun.
  Till kommunstyrelsens ledamöter – anta inte försämrat förslag till Skarpnäs naturreservat.
  Samrådsyttrande över Detaljplan för området kring Dalvägen - Gustavsviksvägen i sydöstra Boo, Nacka kommun.  
 

Yttrande över Reviderad granskning/utställning (2) Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, Nacka kommun.             

  Överklagan av Mark- och miljödomstolens delbeslut i ärende nr M 3606-15, "Överklagan gällande anmälan om miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall, tillfällig återvinningscentral, Nacka kommun"
 

Överklagan gällande Anmälan om miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall, tillfällig återvinningscentral, Nacka kommun.

 

Yttrande angående Detaljplan för Skarpnäs S:3 m.fl., Sprängarvägen 17 i Boo, Nacka kommun. Dnr MSN 2012/146-214.        

 

Yttrande angående Ändring genom tillägg, till stadsplan 356 (för del av Björknäs, fastigheterna Björknäs 1:147 m.fl.) avseende Björknäs 28:1, Björknäs torg, i kommundelen Boo, Nacka kommun. Dnr MSN 2013/96-214.           

  Yttrande angående Ändring till ”Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg)” (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. Dnr MSN 2013/65-214.
  Samrådsyttrande på Program Kil verksamhetsområde, Nacka och Värmdö kommun.                Dnr KFKS 2012/219-214.     
  Samrådsyttrande på Detaljplan för Återvinningsstation Rensättravägen/Kummelvägen  i Boo, Nacka kommun.  Dnr KFKS 2014/844-214.
  Samrådsyttrande på Detaljplan för Återvinningsstation Värmdövägen/Mensättravägen  i Boo, Nacka kommun.  Dnr KFKS 2014/842-214.
 

Samrådsyttrande på Detaljplan för Återvinningsstation lastbilsparkering vid Sarvträsk i Boo, Nacka kommun.  Dnr KFKS 2014/843-214. 

 

Överklagan av Länsstyrelsens delbeslut i Överklagande angående anmälan om miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall, tillfällig återvinningscentral, på fastigheterna Bo 1:212 och Bo 1:608, Nacka kommun. Dnr 5051-1919-2015.

2014
  MENSÄTTRA VÅTMARK - vegetationsbeskrivning
  Överklagan av anmälan om miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall, tillfällig återvinningscentral, Nacka kommun
  Till Länsstyrelsen. Överklagan av tidsbegränsat bygglov för Boo återvinningscentral
  Till ledamöterna i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. Senarelägg beslutet om Boo återvinningscentral
 

Yttrande över anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Boo återvinningscentral Dnr M 2014-1069, Nacka kommun

  Fältrapport från besök i området som föreslås bli tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret
 

Samrådsyttrande över Detaljplan för Bågvägen och Åbroddsvägen i Boo, Nacka kommun

 

Yttrande över Bygglovsansökan för Boo återvinningscentral

  Samrådsyttrande på Förslag till bildande av naturreservat Skarpnäs, Nacka kommun
 

Remissvar på bildande av naturreservat Skuruparken, Nacka kommun

  Samrådsyttrande på Program för Orminge centrum i Boo
  Remissyttrande ang Cykelplan för Nacka kommun, Cykelplan 2014
 

Samrådsyttrande ang Revidering av detaljplanen Sydöstra Lännersta 2 (Område W)  för Lännersta 1:876 i Boo, Nacka kommun

2013
  Utställningsyttrande över Detaljplan för del av fastigheten Bo 1:608 m fl i Boo/ Lännersta, verksamhetsområde Prästkragens väg, Nacka kommun
 

Till Kommunfullmäktiges ledamöter angående naturreservatet Trollsjöns

  Fältrapport Trollsjöns naturreservat
  Samrådsyttrande på Nya markförlagda 130 kV ledningar i Nacka kommun med anslutning till Lidingö kommun via sjökabel
  Granskningsyttrande över Detaljplan för Lännersta 1:148 m fl i Boo, Nacka kommun
 

Samrådsyttrande på Förslag till bildande av naturreservat Trollsjön, Nacka kommun. 

  Utställningsyttrande över Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, Nacka kommun.
  Samrådsyttrande över Detaljplan för Lännersta 1:148 m fl i Boo, Nacka kommun
 

Samrådsyttrande över Detaljplan för del av Bo 1:608 m fl i Boo/ Lännersta, verksamhetsområde Prästkragens väg, Nacka kommun

2012
  Överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut i fråga om överklagande av detaljplan för del av Tollare 1:16 m fl, Tollare strand – delplan 2, i Boo, Nacka kommun.
 

Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut i fråga om överklagande av detaljplan för del av Tollare 1:16 m fl, Tollarehöjden – delplan 3, i Boo, Nacka kommun.

 

Utställningsyttrande över Översiktsplan för Nacka kommun

2011
  Utställningsyttrande över Detaljplan för del av Tollare 5:1, delplan 4, Tollare port, i Boo, Nacka kommun.
 

Ang Velamsunds naturreservat och den planerade byggnationen av ridhus, stall m fl byggnader inom naturreservatet

  Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut i fråga om överklagande av detaljplan för del av Tollare 1:16 m fl, Tollare strand – delplan 2, i Boo, Nacka kommun
 

Ang Velamsunds naturreservat och den planerade byggnationen av ridhus, stall m fl byggnader inom naturreservatet

  Överklagande gällande Detaljplan för del av Tollare 1:16 m.fl. fastigheter, delplan 3 – Tollarehöjden, Boo, Nacka kommun, kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 2011
  Detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund (område C) i Boo, Nacka kommun. Yttrande under utställning
  Yttrande över vad Nacka kommun anfört angående vårt Överklagande i fråga om detaljplan för del av Tollare 1:16, delplan 2, Tollare strand i Boo, Nacka kommun. Länsstyrelsens Dnr 4031-11-1217.
 

Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, Nacka kommun.

 

Detaljplan för del av Tollare 5:1, delplan 4, Tollare Port i Boo, Nacka kommun.

  Samrådsyttrande över Program för Sydöstra Boo, Nacka kommun
  Ang Velamsunds naturreservat och den planerade byggnationen av ridhus, stall mfl byggnader inom naturreservatet
  Överklagande av Miljö- och Stadsbyggnadsnämndens beslut den 26.1 2011, Nacka kommun, angående Dnr M 2009-0652 Tollare 1:296, Tollare folkhögskola.
  Överklagande av detaljplan för del av Tollare 1:16 m. fl. fastigheter, delplan 2, - Tollare strand
  Yttrande över Översiktsplan för Nacka kommun
2010
  Utställningsyttrande över Detaljplan för Bo 1:51 m.fl. delar av Bo och Lännersta, Boovägen, Kaptensvägen, Kaptensstigen m.fl. (område Y och Z), i Boo, Nacka kommun
  Begäran om Rättsprövning samt Inhibition av Regeringens lagakraftvunna beslut av den 11 november 2010  i fråga om detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:160 m.fl.
  Överklagande av strandskyddsdispens inom Velamsund 1:1, Nacka kommun, Miljö- och Stadsbyggnadsnämndens beslut den 10/11 2010. Dnr M 10 – 615
  Utställningsyttrande över  Detaljplan för del av Tollare 1:16 m.fl. fastigheter delplan 3 -  Tollarehöjden - i Boo, Nacka
  Affisch till valet 1985 - angående vallöften kring Tollare
 

Samrådsyttrande över Detaljplan för Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund (område C), Boo, Nacka kommun.

 

Utställningsyttrande över Detaljplan för Skarpnäs 2:3 m. fl, Telegrafberget i Boo, Nacka kommun.

  Samrådsyttrande över förslag till Kulturmiljöprogram 2010
 

Samrådsyttrande över förslag till Grönprogram och Kustprogram 2010

 

Samrådsyttrande över  Detaljplan för del av Tollare 1:16 m.fl. fastigheter delplan 3 - Tollarehöjden - Boo, Nacka

 

Utställningsyttrande över Detaljplan för Tollare 2:2 samt del av Tollare 5:1, Tollareängen i Boo, Nacka kommun.

 

Utställningsyttrande över Detaljplan för del av Tollare 1:16, delplan 2, Tollare strand i Boo, Nacka kommun.

 

Samrådsyttrande över detaljplan för Vikingshillsvägen, Boo, Nacka kommun

 

Samrådsyttrande över detaljplan för sydöstra Kummelnäs (område G) i Boo, Nacka kommun.

 

Samrådsyttrande över förslag till bildande av kulturreservatet Baggensstäket

 

Samrådsyttrande över detaljplan för påfartsramp till väg 222 i Björknäs, Boo, Nacka kommun.

 

Överklagande i fråga om detaljplan för del av Tollare fastigheten Tollare 1:17, delplan 1b Mellanbergsvägen, Nacka kommun.

 

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Tollare 2:2 samt del av Tollare 5:1, Tollareängen i Boo

 

Yttrande över Detaljplan för del av Tollare 1:16 m.fl. fastigheter, delplan 2, Tollare strand, i Boo, Nacka kommun.

  Överklagande av detaljplan för del av Tollare 1:17 m fl, Mellanbergsvägen, delplan 1 b, i Boo, beslut den 23/11 2009.
2009
 

Utställningsyttrande över Detaljplan för del av Velamsund, Sångfågelvägen m fl vägar inom Riset (område B) i Boo

 

Detaljplan för Skarpnäs 2:3 m.fl, Telegrafberget i Boo, Nacka kommun. Yttrande under utställning

 

Yttrande angående utställt förslag till detaljplan för del av Backeböl och Mensättra, Munkkärrsvägen (område H), Boo, Nacka kommun

 

Förslag till bildande av naturreservatet Gärdesudden. Samrådsyttrande

 

Detaljplan för Sågsjöbadet, del av Solviksområdet (område F) i Kummelnäs, Nacka kommun. Synpunkter under utställning.

2008
  Invändning/överklagande av enkelt planförfarande gällande detaljplan för del av Tollare
  Remissvar angående bildande av naturreservat Tollare
 

Synpunkter på utställd Detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:160 m.fl., Tollare träskväg – delplan 1 a, i Boo, Nacka kommun

 

Synpunkter på utställd Detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:17 m.fl., Mellanbergsvägen – delplan 1 b, i Boo, Nacka kommun

  Samrådsyttrande. Detaljplan för Skarpnäs 2:3 m fl, Telegrafberget i Boo
  Yttrande över detaljplan, del av Tollare (1:17 mfl), Mellanbergsvägen
2007
  Yttrande över detaljplan, del av Tollare, Tollare Träskväg
Yttrande under utställning av Detaljplan för del av Kummelnäs, Område F Solviksområdet
  Yttrande beträffande förslag till dagvattenstrategi i Nacka
  Samrådsyttrande över Detaljplan för Kummelnäs 11:103 (Hedevägen 6)
Samrådsyttrande över Detaljplan för del av Kummelnäs, Solviksområdet (Område F), Nacka kommun
 
  ----- Bilaga - kartbild till naturinventeringen
2006
  Brev om skyddsvärda ekar i Grävlingsberg

Yttrande över bygglovansökningar för mobiltorn och teknikbodar Velamsund 1:160 samt Menssätra 1:1

Yttrande beträffande detaljplan för Bo 1:51 delar av Boo och Lännersta, Boovägen, Kaptensvägen, Kaptensstigen m.fl
 

Förslag till program för Telegrafberget i Boo, Nacka kommun. Samrådsyttran

Kommentarer till åtgärder för Sarvträsk i Orminge

Blivande naturreservat i farozonen! Öppet brev till kommunstyrelsen i Nacka

Yttrande över förslag till program för detaljplan Tollare 1:16 m. fl. i Boo