Verksamhetsberättelse 1999

 

Styrelsearbetet

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av

Ordförande Carl-Cedric Coulianos
Vice ordförande Malena von Huth
Sekreterare Bengt-Olov Rydow
Kassör Margaretha Josefsson
Ledamot Kajsa Lemby
Ledamot Hasse Kautsky
Suppleant Gertrud Södergren
Suppleant Anna Drakenberg
Suppleant Ann Stephenson Möller
Suppleant Lars Johan Klockars

Föreningens revisorer har varit Göran Hedström och Lasse Sten.

Valberedning är Kerstin Coulianos och Lars-Gunnar Hamberg.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre protokollförda sammanträden och ett antal informella möten och arbetsmöten samt fortlöpande kontakter med kommunen och andra föreningar. Medlemmar av styrelsen deltog under april vid ett informationsmöte kring kommunens avsikt att certifiera sin skogshantering. Styrelsen har hanterat frågor och besvarat remisser från kommunen avseende gångväg kring Bagarsjön planer för Solhöjden i Björknäs planer för Grävlingsberg planer för Porfyrvägen planer för Skarpnäs som naturreservat samt utanför kommunens verksamhet särskilt hanterat förfrågan från Kärrtorp i Velamsund förfrågan kring brygga i Kummelnäsviken Informationsarbete Styrelsen har under året skapat möjlighet att annonsera sin verksamhet på kommunens hemsida under adress www.nacka.se/miljo/boo/bmnv_aktuellt.htm Styrelsen har tagit fram en informationsfolder, avsedd att användas i olika marknadsförande sammanhang. Foldern finns även den på kommunens hemsida under adress www.nacka.se/miljo/boo/bmnv.htm Föreningen har under året prenumererat på handlingar från Boo områdesnämnd för att den vägen få vetskap om förslag och beslut inom vårt verksamhetsområde. Remissvar, protokoll och övrig dokumentation kan erhållas efter förfrågan hos föreningens sekreterare.

Medlemmar

Medlemsavgiften har under 1999 varit 10 kronor. Antalet medlemmar har under året ökat till 303 stycken. Följande medlemsaktiviteter har genomförts under året

"Träd i Boo under 1000 år" Föredrag av Börje Drakenberg
"Knepiga knoppar" med Kajsa Lemby
"Trädvandring i Velamsund" med Börje Drakenberg
"Fågelexkursion" kring Tollare träsk med Thomas von Huth
"Röjarfest del 6" på Gärdesudden med Carl-Cedric Coulianos
"Slåtter" på Gärdesudden med Lars-Johan Klockars
"Skördefest" i Velamsund med Naturskolan
"Trädens inverkan på människan enligt folktron" med Malena von Huth
"Svamputflykt" med Franco Matli
"Fredade träd" med Carl-Cedric Coulianos
"Röjarfest del 7" på Gärdesudden med Carl-Cedric Coulianos
"Strömstaren", särskild tradition med Carl-Cedric Coulianos

Aktiviteterna har lockat mellan 5 och 40 medlemmar.

Övrigt

Föreningen har under året inte gjort några investeringar. Inga arvoden har utbetalats.

 

För styrelsen i Boo miljö- och naturvänner
Bengt-Olov Rydow Sekreterare