Verksamhetsberättelse 2001

 

Styrelsearbetet

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av

Ordförande Carl-Cedric Coulianos
Vice ordförande Hasse Kautsky
Sekreterare Bengt-Olov Rydow
Kassör Margaretha Josefsson
Ledamot Kajsa Lemby
Ledamot Gertrud Södergren
Suppleant Ann Stephenson Möller
Suppleant Anna Drakenberg
Suppleant Anna Sjögren
Suppleant Malena von Huth
Föreningens revisorer har varit Göran Hedström och Lasse Sten.
Valberedning är Kerstin Coulianos och Lars-Gunnar Hamberg.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett flertal protokollförda sammanträden och ett antal informella möten och arbetsmöten samt fortlöpande haft kontakter med kommunen och andra föreningar. Styrelsen har hanterat frågor och besvarat remisser från kommunen avseende
"Nacka översiktsplan 2001"
"Detaljplan för del av Sydvästra Lännersta l A,
Strandpromenaden

Informationsarbete
Föreningens hemsida har under året tagits bort från kommunens webplats. Föreningens informationsfolder används i olika sammanhang för informationsspridning. Styrelsen har strävat efter gratisreklam genom att meddela aktiviteter till Dagens Nyheter, DN På Stan och DN Stockholm, och Svenska Dagbladet, Det Händer. Lokalpressen Nacka Värmdö-posten och Mitt i Nacka har redovisat nästan alla våra aktiviteter i sina kalendarier. Föreningen har under året fortsatt prenumerera på handlingar från Boo områdesnämnd för att den vägen få vetskap om förslag och beslut inom vårt verksamhetsområde. Remissvar, protokoll och övrig dokumentation kan erhållas efter förfrågan hos föreningens sekreterare.
Vissa projekt
Det under 2000 påbörjade projektet med inventering av små grönområden i Boo har under 2001 utvecklats ytterligare och en aktiv arbetsgrupp har skapats. Föreningen ansökte under november om bidrag från kommunen för detta arbete. Kommunen har beviljat stöd under rubriken "Lokalt Agenda 21-projekt" och medgett kostnadstäckning upp till 10 000 kronor. Beviljat bidrag skall användas till förbrukningsmaterial och ersättning till experter om sådana inte finns i föreningen. Det planerade projektet för inventering av skyddsvärda träd i Boo har införlivats i denna inventering. En planerad aktivitetsgrupp för att bevaka golfklubbens planer för utbyggnad vid Mörby gärde har inte genomförts på grund av ändrade förutsättningar.
Medlemmar

Medlemsavgiften har under året varit 20 kronor. Antalet medlemmar är nu 336 stycken namngivna, fördelat på 278 unika adresser. Medlemsregistret innehåller även 13 föreningar samt 5 tidningar, som alla förhoppningsvis medverkar för att sprida information om våra aktiviteter.

Följande medlemsaktiviteter har genomförts under året
"Uggleutflykt" med Evert Fredriksson
"Röjarfest på Gärdesudden - Del 10" med Carl-Cedric Coulianos
"Grodornas vårsång" med Rikard Sundin
"Fågelexkursion till Tollare Träsk" med Malena von Huth och Thomas Ekman
"Smådjur i Orminge - familjeutflykt" med Anna Drakenberg och Malena von Huth
"Vandring i Ramsmora med bestigning av Prästkalotten" med Carl-Cedric Coulianos
"Blomstervandring kring Boo Hembygdsgård" med Carl-Cedric Coulianos
"Slåtter" på Gärdesudden med Bengt-Olov Rydow "
Vandring i Tollareområdet" med Sten Maartmann
"Svamputflykt" med Franco Matli
"Istidsvandring - familjeutflykt" med Malena von Huth och Anna Drakenberg
"Röjarfest på Gärdesudden - del 11, med vandring i området" med Carl-Cedric Coulianos
"Vitmossa - Sveriges mest missförstådda lav" med Kajsa Lemby
"Strömstarevandring" med Bengt-Olov Rydow

Aktiviteterna har lockat mellan 5 och 45 medlemmar.

Övrigt

Föreningen har under året inte gjort några investeringar. Inga arvoden har utbetalats till styrelsen.

För styrelsen i Boo miljö- och naturvänner
Bengt-Olov Rydow, sekreterare