Område: S Värmdöleden, Ö Boovägen, N Husarvägen, V Rönnvägen (x5)

Koordinater: 8F

Storlek och ägare:

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp:

Naturtyp:
Sprickdallandskap. Kommunal tipp med sprängsten, div. byggmaterial, oljetunna, skräp, schaktmassor, vägbeklädningsmaterial, julgranar i övrigt avverkat skogmaterial.
Områdets västra och nordvästra kant:
Ek- och aspbackar och efter Boovägen även tall/granskog. Innanför Boovägen/Värmdöleden /Rönnvägen finns vattenfyllda diken med sammanhängande videsnår och sankmark. Det vattenfyllda diket sträcker sig utmed den västra, nordvästra och lite i den östra delen runtom tippenupplaget.
Grandunge mot östra hörnet av Oxbärsvägen - Rönnvägen.
Lite hällmark dominerat av tall/gran finns på bergväggen mot Husarvägen i områdets södra del.
Området mellan Värmdöleden och Vinkelvägen / Storsvängen/ Marsvägen / Rönnvägen: Ett mycket litet område med en bergknalle, bortom bergknallen en sänka med gamla aspar och några småstigar.
Vattenfyllda diken runt tippen, stillastående vatten V om tippen.
Ett 25-30 meter högt brant berg i söder parallellt med Husarvägen, i SO mossrikt med flera gamla granar.

Skogstyp:
Lite hällmark dominerat av tall/gran med inslag av gamla torra aspar, ekar, björkar och videsnår.

Växt- och djurliv: Tall, gran, asp, ek, vitsippor, tussilago, gullvivor, blåsippor, gungflyväxter (mot Värmdöleden), andmat (Lemna minor), ymnig liljekonvaljbacke in mot Murkullsvägen. Ett antal stora kraftiga gamla torra aspar, även tall/gran och björk.Bofink, rödhake, talgoxe, hackspett, rådjur, nötskrika, gröngöling, kråka på tippen, koltrast, massor av vinbergssnäckor. En överkörd padda. Uppför det branta berget står en saltsten uppställd till rådjuren. Påfågelöga, citronfjäril, annan vit fjäril, liknar svartribbad vitvingemätare, rödsköldad asbagge (Oiceoptoma thoraciaca), sammetskvalster (släktet Trombidium ca 5 mm).
Bedömning
Tillgänglighet: God men vägbom vid infarten från Boovägen, stängsel mot tomter.
Framkomlighet: Bred lättgången naturstig från Boovägen i NV över Morkullsvägen, där tomtägaren är positiv till passage,till Rönnvägen. Smal slingrande naturstig från Boovägen i SV till Rönnvägen. Barnvagn går bra norr om tippområdet annars endast på vägen söder om tippen.
Speciella rekreationsvärden

Utsikt från berget över hela området mot Orminge Vattentorn. God promenadmiljö norr om tippen.

Utnyttjande idag: Norr om tippområdet rastar kringboende sina hundar och plockar blommor.
Kommentar: Kraftigt trafikbrus från Värmdöleden.

Boo Miljö- och naturvänner 2003