Område: S Drabantvägen, N Galärvägen, Ö Jungmansvägen (x3)

Koordinater: 8F-8G

Storlek och ägare:

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp: Högt och smalt bergsområde
Växt- och djurliv: Småväxta tallar och buskar på högsta delen, höga träd på lägre delar av berget. Tall, ek, rönn, typiska bergörter och mossor.
Bedömning
Tillgänglighet: Svårt att komma upp på berget från Drabantvägen. Lättare från angränsande bebyggda villatomter.
Framkomlighet: God när man kommit upp. Nivåskillnader.
Speciella rekreationsvärden En utsiktspunkt i området.
Utnyttjande idag: Kringboende barn och familjer har området som utflyktsmål och lekplats.
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003