Område: N Babordsvägen, S Fregattvägen (x2)

Koordinater: 8G

Storlek och ägare:

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Gräsmatta, buskar, anlagd lekplats. Området sluttar mot norr.
Växt- och djurliv: Björk.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt med bil, cykel, gående.
Framkomlighet: God
Speciella rekreationsvärden Öppet och ljust, sluttande område. Fri gräsyta, som fortsätter smalt västerut mot Kompassvägen. Lämpligt för fritt "spring och lek"
Utnyttjande idag: Områdets barn och daghems- och förskolegrupper.
Kommentar:

Boo Miljö- och naturvänner 2003