Område: Ö Eknäs villaområde, Ö Apollostigen, S Björknäs idrottsplats (t4)

Koordinater: M9-M10

Storlek och ägare: ca 7,5 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Speciellt i södra delen häll med enstaka block och rullsten mot sydost. Elljusspårets ena hälft går i ytterkanten. I kanten mot idrottsplatsen är den asfalterad liksom Apollostigen som leder från slutet av Apollovägen till villorna vid Murkelvägen.
Växt- och djurliv: Gles hällmarkstallskog i mitten av södra delen. Den ligger högt vilket ger utsikt även mot väster.
Bedömning
Tillgänglighet: Hela området är lättillgängligt.
Framkomlighet: God
Speciella rekreationsvärden Fin tallskog i backen mot söder. Partiet med hällmarkstallskog förefaller vara obeaktat av gemene man och det är lika bra att det förblir så. ( jag besökte det nu för första gången efter över 40 år i Boo ).
Utnyttjande idag: Elljusspåret och Apollostigen antas ha stark utnyttjning, hur det är med resten är svårt att bedöma.
Kommentar:
Boo Miljö- och naturvänner 2003